លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ទិដ្ឋភាពនៃវគ្គបំប៉នចំណេះដឹងសន្តិសុខការពារប្រទេស"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បំប៉នចំណេះដឹងសន្តិសុខការពារប្រទេសដល់ព្រះសង្ឃ និងអ្នកមុខអ្នកការសាសនា

បំប៉នចំណេះដឹងសន្តិសុខការពារប្រទេសដល់ព្រះសង្ឃ និងអ្នកមុខអ្នកការសាសនា 

ធ្វើសមទិន 05-08-2019

នៅ​ស្រុក​កេ​សាច់ ក្រុម​ប្រឹក្សា​អប់​រំ​សន្តិ​សុខ​ការ​ពារ​ប្រ ទេស​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​រៀប​ចំ​វគ្គ​បំ​ប៉ន​ចំ​ណេះ​ដឹង​សន្តិ​សុខ​ ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ដល់​ព្រះ​សង្ឃ អ្នក​មុខ​អ្នក​ការសាស​នា​ចំ​នួន​ ១​០​៨​អង្គ​និង​រូប។​

Tag: ទិដ្ឋភាពនៃវគ្គបំប៉នចំណេះដឹងសន្តិសុខការពារប្រទេស