លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ដងផ្លូវ​កាត់​តភ្ជាប់​ឃុំ​សា​ភៀងនិង​ឃុំ​វិ​ញវៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាព​រីក​ចម្រើន​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជា​តិ​ខ្មែរ​

ភាព​រីក​ចម្រើន​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជា​តិ​ខ្មែរ​ 

ធ្វើសមទិន 08-10-2019

តាម​ប្រ​សា​សន៍​លោក​គីហីវថា​ញ់ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជា​តិ​ខេត្ត​ហូវយ៉ាង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ ការ​វិ​និ​យោគ​ទុន​ព្រម​គ្នា​របស់​រដ្ឋ​ បាន​ជួយ​តំ​បន់​មាន​ជន​ជា​តិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​កាន់​តែ​រីក​ចម្រើន​ ជីវភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​មាន​ភាព​លំ​នឹង​និង​អភិ​វឌ្ឍ​ន៍។​

Tag: ដងផ្លូវ​កាត់​តភ្ជាប់​ឃុំ​សា​ភៀងនិង​ឃុំ​វិ​ញវៀង