លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ខេត្តអាងយ៉ាង កម្មករជនជាតិឥណ្ឌាមួយក្រុម"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ចាប់បានពស់វែករនាមនៅភ្នំពពាលប្រមាណ៦០ គីឡូក្រាម

ចាប់បានពស់វែករនាមនៅភ្នំពពាលប្រមាណ៦០ គីឡូក្រាម 

ធ្វើសមទិន 21-05-2019

ខណៈពេលរៀបចំការដ្ឋានសំណង់អគ្គិសនីប្រើដោយថាមពលព្រះអាទិត្យនៅជើងភ្នំពពាល ស្រុកទិញបៀង ខេត្តអាងយ៉ាង កម្មករជនជាតិឥណ្ឌាមួយក្រុម បានប្រទះឃើញពស់វែករនាម មួយសំបុក។

Tag: ខេត្តអាងយ៉ាង កម្មករជនជាតិឥណ្ឌាមួយក្រុម