10/04/2018 - 14:06

ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍១៣០​ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​កោះ​ស​មុទ្រ

លោក​ស្រី​ត្រឿង​ធី​មី​ហ្វា អតីតៈ​អនុ​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​នៃ​សា​ធារ​ណរដ្ឋ​សង្គម​និ​យម​វៀត​ណាម

ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​វ៉ឺ​អា​យិញ​​ដល់​ប្អូន​ៗ​សិស្សានុ​សិស្ស​។​

មូល​និ​ធិ​អា​ហា​រូប​ករ​ណ៍​វ៉ឺ​អា​យិញ អា​ស្រ័យ​ដោយ​លោក​ស្រី​ត្រឿង​ធី​មី​ុហ្វា អ​តី​តៈ អនុ​ប្រ​ធានរ​ដ្ឋ​​នៃ​សា​ធារ​ណរដ្ឋ​សង្គម​និ​យម​វៀត​ណាម ធ្វើ​ជា​ប្រ​ធាន​​រួម​ជា​មួយ​នឹង​ក្លឹប​ “ដើម្បី​ហ្វាង​សា-ទ្រឿង​សា​ជា​ទី​ស្រ​ឡាញ់​” បាន​ស​ហ​ការ​ជាមួ​យ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​វ៉ឺ​អា​យិញ និង​”ដើម្បី​ហ្វាង​សា-ទ្រឿង​សា​ជា​ទី​ស្រ​ឡាញ់​” ១៣​០​ចំ​ណែក​។ ចំ​ពោះ​មុខ​សញ្ញា​ទទួល​អា​ហា​រូប​ករណ៍​នេះ គឺ​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច និង​សិស្ស​តំ​បន់​កោះ​ស​មុទ្រ ឆ្លង​កាត់​លំ​បាក​រៀន​ពូ​កែ ចាប់​ ពី​កម្រិត​បឋម​សិក្សា​ដល់​កម្រិត​វិ​ទ្យា​ល័យ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​៕

ត្រឿង​ផល​-ពេជ្រ​សឿន

ចែករំលែកអត្ថបទ