លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អាស្រ័យការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពេលគោលនយោបាយពង្រីកប្រសិទ្ធភាព

ពេលគោលនយោបាយពង្រីកប្រសិទ្ធភាព 

ធ្វើសមទិន 23-09-2019

តាមប្រសាសន៍លោកត្រឿងថាញ់សាង ប្រធានការិយាល័យជនជាតិស្រុកកើ-ដ ក្រុងកឹងធើ កម្មវិធី គម្រោង គោលនយោបាយជនជាតិលើភូមិសាស្រ្ត តែងបានថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ចង្អុលការអនុវត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ទាន់ពេល ចំមុខសញ្ញា ធានាតាមទិសដៅនិងផែន ការដាក់ចេញ ម៉្លោះហើយសម្រេចប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

Tag: អាស្រ័យការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋ