លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ស្រី​ថាច់​ធីយ៉ឹង វិទ្យា​ធិ​ការ​រិនី​រង​​នៃ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ត្រា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជំ​នោរ​ខ្យល់​ផ្តល់​ថាម​ពល​សម្រាប់​ចម្រៀង​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ខ្មែរ​ណាម​បូ​

ជំ​នោរ​ខ្យល់​ផ្តល់​ថាម​ពល​សម្រាប់​ចម្រៀង​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ខ្មែរ​ណាម​បូ​ 

ធ្វើសមទិន 04-09-2019

លោក​ស្រី​ថាច់​ធីយ៉ឹង វិទ្យា​ធិ​ការ​រិនី​រង​​នៃ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ត្រា។ សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ត្រា​វិញ បាន​និង​កំ​ពុង​ប្រ​មូល​ចងក្រង​ឯ​ក សារ​អនុ​វត្ត​ប្រ​ធាន​បទ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ថ្នាក់​ក្រ​សួង​៖ “អភិ​រក្ស​និង​ពង្រីក​តម្លៃ​វប្បធ​ម៌​ចម្រៀង​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ខ្មែរ​ណាម​បូ​”។​ ស្តីពី​លទ្ធ​ផល​ជំ​ហាន​ដំ​បូង​របស់​ប្រ​ធាន​បទ​នេះ​ លោក​ស្រី​ថាច់​ ធី​យ៉ឹង សា​កល​វិទ្យា​ធិ​ការិ​នី​រងនៃ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ត្រា​វិញ បាន​ចែក​រំ​លែក​៖

Tag: លោក​ស្រី​ថាច់​ធីយ៉ឹង វិទ្យា​ធិ​ការ​រិនី​រង​​នៃ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ត្រា