លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ឃីតណែត"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​អាង​យ៉ាង

ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​អាង​យ៉ាង 

ធ្វើសមទិន 16-08-2016

ប្រ​ព័ន្ធ​សុ​ខា​ភិ​បាល​នៅ​ឃុំ​ សង្កាត់ ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​ចំ​នួន​១៨​នៅ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​ អាង​យ៉ាង​កំ​ពុង​សកម្ម​ភាព​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព ដោយ​បាន​គួប​ផ្សំ​ ជា​មួយ​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិ​បាល​យោ​ធា និង​ប្រ​ជា​ជន​ព្រម​ទាំង​សហ​ការី ពេទ្យ​យោ​ធា​ និង​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តាម​ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​រួម​ចំ​ណែក​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ និង​ទទួល​អ្នក​ជំ​ងឺ​ពី​កម្ពុ​ជា​ឆ្លង​មក​អាង​យ៉ាង​ពិ​និត្យ​ព្យា​បាល​។

Tag: លោក​ឃីតណែត