06/11/2017 - 16:37

មាន​សកម្ម​ភាព​យ៉ាង​ពុះ​ពោរ​ជា​ច្រើនក្នុង​ពិ​ធី​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​ឆ្នាំ​២០១៧

  ពិ​ធី​ថ្វាយ​ព្រះ​ខែ​។ រូប៖ ត្រឿងផល។

  ទិ​វាបុ​ណ្យ​វប្ប​ធម៌​កី​ឡា​ទេស​ចរណ៍​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ក្រុង​កឹង​ធើ។​ រូប៖ ថាញ់ភូ។

                                                                                        

 ប្រ​ណាំង​ទូក​-ង​ជា​សកម្ម​ភាព​មួយ​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អា​រម្មណ៍​បំ​ផុត​ក្នុង​ពិ​ធី​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​។

 រូប៖ ថាញ់ផុង

ទូក​គែ​ហៅ​៊និង​ទម្រង់​រូប​ភាព​លយ​ប្រ​ទីប​ក្នុង​ពិ​ធី​បុណ្យ។ រូប៖ ត្រឿង​ផល​។

 

 ស​កម្ម​ភាព​កី​ឡា​ក្នុង​ពិ​ធី​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​។  រូប៖ ត្រឿង​ផល​។

​                                                                      ប្រែៈ សុផន

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
ប្រ​ណាំង​ទូក​-ង