20/05/2024 - 15:30

គៀង​យ៉ាង យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក យ័ញ​ភុក ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង ការ​ងារ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា-ជន​និយាយ​រួម និង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និយាយ​ដោយ​ឡែក ត្រូវ​បាន​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​អនុវត្ត​យ៉ាង​ល្អ។

ប្រជា​ជន​មក​ពិនិត្យ​ជំងឺ​នៅ​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ឌិញ​អាង ស្រុក​ហ្គ​ក្វាវ។

យោង​តាម​រយៈ​នោះ ការ​ងារ​ពិនិត្យ ព្យា​បាល​ជំងឺ ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​តែង​បាន​គ្រប់​ថ្នាក់ គ្រប់​ផ្នែក​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​អនុវត្ត​យ៉ាង​ល្អ។ សកម្ម​ភាព​សុខា​ភិបាល​នៅ​តំបន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ត្រូវ​បាន​បង្កើនពង្រឹង និង​អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​តម្រូវ​ការ​ពិនិត្យ​និង​ព្យា​បាល​ជំងឺ​របស់​ប្រ​ជា​ជន។ លោក​យ័ញ​ភុក ឱ្យ​ដឹង៖ “មក​ទល់​បច្ចុប្បន្ន គ្រប់​ឃុំ​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច សុទ្ធ​សឹង​មាន​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ; អត្រា​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិ​បាល​ដែល​មាន​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​0សម្រេច ៦,២%; អត្រា​ភូមិ​ដែល​មាន​កម្មា​ភិបាល​សុខា​ភិបាល​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​សម្រេច ៣,៧៨%; អត្រា​គ្រួសារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិចប្រើ​ប្រាស់​ទឹក​ស្អាត​ស្រប​អនា​ម័យ ៨៩,៣%; អត្រា​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​មាន​បង្គន់​អនា​ម័យ​ប្រើ​ប្រាស់​៨៨,២%; អត្រា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ចូល​រួម​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខាភិ​បាលសម្រេច​៩១% (ចាប់​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​មក​ទល់​បច្ចុប្បន្ន បាន​ផ្ដល់​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ចំនួន ៨.៦៩១ ជូន​ដល់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច)។ ពិសេស គឺ​ការ​ងារ​បណ្តុះ​បណ្តាល បំ​ពេញ​បន្ថែម​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​ផ្នែក​សុខាភិ​បាល មាន​កម្រិត​វិជ្ជា​ជីវៈ​និង​ឯក​ទេស​ខ្ពស់​ក៏​ត្រូវ​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ជា​សារ​វន្ត​ឆ្លើយ​តប​នឹង​តម្រូវ​ការ​ធន​ធាន​មនុស្ស​បម្រើ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន”។ តាម​ស្ថិតិ​របស់​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង បាន​បង្ហាញ​ថា បណ្តា​អង្គ​ភាព​ទាំង​អស់​បាន​ពិនិត្យ​និង​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ជូន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ចំ​នួន​៧៩.៣៦៦​លើកនាក់; ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​សម្រាក​ពេទ្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​គឺ​៤.៥១៣ លើក​នាក់; អត្រា​ស្រ្តី​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ទទួល​បាន​ការ​ពិនិត្យ​គភ៌ ហោច​ណាស់​៤​ដង​ក្នុង​ដំ​ណាក់​កាល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​សម្រេច​៧៣,២%; អត្រា​ស្រ្តី​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​បាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​តេតា​ណូស​សម្រេច​៧២,៤%។ លេច​ធ្លោ​គឺ​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​សេវា​កម្ម​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​បន្ត​ពូជ ផែន​ការ​គ្រួសារ​ជូន​ស្រ្តី​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច ប្រ​មាណ ​៤.០០០ ​លើក​នាក់ សម្រេច​ភាគ​កម្រិត​នៃ​ផែន​ការ​របស់​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល។

ការ​ដែល​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង អនុវត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អំពី​សុខា​ភិ​បាល បាន​ជួយ​ដល់​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​មាន​ការ​កែ​លម្អ​អំពី​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​និង​ប្រ​ភព​ធន​ធានមនុស្ស​ឆ្លើយ​តប​តម្រូវ​ការ​រួម។ តាម​ប្រសាសន៍ លោក​យ័ញ​ធៀង​ភុក ប្រ​ធាន​ការិយា​ល័យ​រដ្ឋ​បាល​នៃ​មណ្ឌល​សុខា​ភិបាល​ស្រុក​ហ្គក្វាវ ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​នៅ​តំបន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច ទាំង​អស់​តែង​មាន​កម្មា​ភិបាល​សុខា​ភិបាល​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច។ កង​ជួរ​នេះអាច​ទំ​នាក់​ទំនង​ជា​ភាសា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច ដើម្បី​ការ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​សម្រេច​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ខ្ពស់។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​តំបន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​ទាំង​កសាង​បាន​បណ្ដាញ​សហ​ការី​សុខា​ភិបាល​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​តាម​ភូមិ​នានា ទើប​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​បឋម​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ត្រូវ​បាន​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​អនុវត្ត​យ៉ាង​ល្អ​ប្រ​សើរ។ អ្នក​មីង​ធី​ហ្វា នៅ​ភូមិ​ហ្វា​ហើង ឃុំ​ឌិញ​ហ្វា ស្រុក​ហ្គក្វាវ ឱ្យ​ដឹង៖ “ពេល​ឈឺ​ថ្កាត់​ម្ដងៗ ខ្ញុំ​តែង​មក​ពិនិត្យ​ជំងឺ​នៅ​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល ពី​ព្រោះ​បាន​គ្រូ​ពេទ្យ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ដោយ​អស់​ពី​ចិត្ត”៕

                                 ហា​ថាញ - ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ