19/06/2023 - 16:54

ការ​ចុច​ជ្រើស​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​ត្រូវ​ការ​ម្ចាស់​យាន​ជំនិះ​អនុវត្ត​ដោយ​ផ្ទាល់​ ? តើ​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ឱ្យ​អ្នក​ផ្សេង​ចុច​ជ្រើស​បាន​ទេ?

១. តើ​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ឱ្យ​អ្នក​ផ្សេង​ចុច​ជ្រើស​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​បាន​ឬទេ?

ការ​ចុច​ជ្រើស​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​លើ​ប្រ​ព័ន្ធ​ចុះ​បញ្ជី​យាន​ជំនិះ​ គឺ​បែប​បទ​ចាំ​បាច់​មួយ​ពេល​ធ្វើ​បែប​បទ​ចុះ​បញ្ជី​យាន​ជំ​និះ​តាម​ចំ​ណុច​ d ប្រ​ការ​ ១ មាត្រា ១០ នៃ​សា​រាចរ​លេខ​ ៥៨/ ២០២០/TT-BCA ស្ដីពី​បែប​បទ​ចុះ​បញ្ជី​ផ្ដល់​ជូន​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​លើក​ដំបូង។

រូប​ថត​ជា​ឧទាហរណ៍។

ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ការ​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ចុច​ជ្រើស​ ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​គឺ​ជា​កិច្ច​ការ​ដែល​បុគ្គល​ម្ចាស់​យាន​ជំនិះ​មិន​អាច​ទៅ​ចុច​ជ្រើស​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​ផ្ទាល់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង គឹ​អាច​ពឹង​អ្នក​ដទៃ​ទៅ​ចុច​ជំ​នួស។

យោង​តាម​ប្រការ​ ៥ មាត្រា ៩ នៃ​សា​រាចរ​លេខ​ ៥៨/២០២០/TT-BCA ពេល​ធ្វើ​បែប​បទ​ចុះ​បញ្ជី​យាន​ជំនិះ​ គឺ​អាច​នឹង​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​បាន។ ការ​ធ្វើ​បែប​បទ​ចុះ​បញ្ជី​យាន​ជំនិះ​ដោយ​ការ​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ អ្នក​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​គប្បី​បង្ហាញ​លិខិត​ស្នាម​ដែល​បញ្ជាក់​ព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​បន្ថែម​ រួម​មាន​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ ឬអត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​ដែល​នៅ​មាន​សុពល​ភាព​រួម​ជា​មួយ​នឹង​លិខិត​ស្នាម​របស់​ម្ចាស់​យាន​ជំនិះ។

ហេតុ​នោះ​ សឱ្យ​ឃើញ​ថា ពេល​ធ្វើ​បែប​បទ​ចុះ​បញ្ជី​យាន​ជំនិះ​ ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​ និង​ចុះ​បញ្ជី​ប្ដូរ​កម្ម​សិទ្ធិ​យាន​ជំនិះ​ដោយ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​ គឺ​អាច​ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ឱ្យ​អ្នក​ដទៃ​ចុច​ជ្រើស​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​បាន​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ម្ចាស់​យាន​ជំនិះ​អនុវត្ត​ផ្ទាល់។

២. ប្រាក់​ចំ​ណាយ​លើ​ការ​ប្រគល់​សិទ្ធិ​

ដើម្បី​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ហត្ថ​លេខា​លិខិត ប្រ​គល់​សិទ្ធិ​ចុចជ្រើស​ផ្លាក​លេខ​យាន​ជំនិះ​ អ្នក​សំ​ណូម​ពរ​ត្រូវ​បង់​ប្រាក់​កម្រៃ​ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា ៤ សារា​ចរ​លេខ​ ២២៦/២០១៦/TT-BTC ដូច​ខាង​ក្រោម៖

- ថ្លៃ​សេវា​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​៖ ១០.០០០ ដុង​/ករណី។

- កម្រៃ​សេវា​សារ​ការី៖ អា​ស្រ័យ​លើ​ការ​ព្រម​ព្រៀង​របស់​អ្នក​ស្នើ​សុំ​ការ​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ និង​កន្លែង​អនុវត្ត​ការ​បញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់។ កម្រៃ​សេវា​សារ​ការី រួម​មាន៖ កម្រៃ​លើ​ការ​ព្រៀង​ឯក​សារ​ ការ​ថត​ចម្លង បោះ​ពុម្ព​ឯក​សារ។ល។៕

                 យោង​តាម​ luatvietnam.vn -ប្រែ​សម្រួល​៖ ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ