05/09/2022 - 14:21

រីក​រាយ​ឈាន​ចូល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​

រួម​ជា​មួយ​នឹង​សិស្សា​នុសិស្ស​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ ថ្ងៃ​នេះ​សិស្សា​នុសិស្ស​ជាង​ ២៥២.៦០០ នាក់​នៅ​ក្រុង​កឹង​ធើ​និយាយ​រួម​ និង​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និយាយ​ដោយ​ឡែក​ រីក​រាយ​ឈាន​ចូល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​ ២០២២-២០២៣ ជា​មួយ​នឹង​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​ដោយ​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ថ្លៃ​សិក្សា​ ១០០%។​

លោក​ត្រឹង​ថាញ​ប៊ិញ នាយក​មន្ទីរ​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ក្រុង​កឹង​ធើ អញ្ជើញ​ទៅ​ពិនិត្យ​ភាព​ជាក់​ស្តែង​សាក​សួរ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​គ្រូ​និង​សិស្ស​នៃ​សាលា​វិទ្យា​ល័យ​ចូវ​វ៉ាន់​លីម នៅ​ថ្ងៃ​បើក​បវេសន​កាល​។

នៅ​ពាក់​កណ្តាល​ខែសីហា​ ឆ្នាំ​ ២០២២ មន្ទីរ​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​ប្រ​កាស​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ផែន​ការ​កំ​ណត់​ រយៈ​ពេល​សិក្សា​ឆ្នាំ​ ២០២២-២០២៣ ទូទាំង​ក្រុង​។​ តាម​រយៈ​នោះ​ សិស្សា​នុសិស្ស​គ្រប់​កម្រិត​ ចាប់​ពី​មេត្តយ្យ​ដល់​វិទ្យា​ល័យ​នៅ​ក្រុង​កឹង​ធើ ឈាន​ចូល​ឆមាស​ទី ១ នៃ​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០២២-២០២៣ ដោយ​មាន​ការ​កំ​ណត់​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ជាក់​ស្តែង​សម្រាប់​កម្រិត​សិក្សា​នីមួយ​ៗ​ ការ​អប់រំ​មេត្តយ្យ ចាប់​ផ្តើម​រៀន​ពីទី​ថ្ងៃ​ ១២ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២ ដល់​មុន​ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែមក​រា​ ឆ្នាំ​ ២០២៣ សម្រាប់​ការ​អប់​រំចំ​ណេះ​ទូទៅ​ត្រូវ​បាន​កំ​ណត់​ជាក់​ស្តែង​ដូច​ត​ទៅ​៖ កម្រិត​បឋម​សិក្សា​ចាប់​ផ្តើម​រៀន​ពីថ្ងៃ​ទី ៦ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២ ដល់​មុន​ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ​មក​រា​ ឆ្នាំ ​២០២៣ កម្រិត​អនុ​វិទ្យា​ល័យ​និង​វិទ្យា​ល័យ​ចាប់​ផ្តើម​រៀន​ពីថ្ងៃ​ទី ៦ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២ ដល់​មុន​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែមក​រា​ ឆ្នាំ​២០២៣។​ សម្រាប់​ការ​អប់​រំជា​ប្រ​ចាំ​ ថ្នាក់​ទី ៨, ៩ កម្រិត​អនុវិទ្យា​ល័យ​ និង​ថ្នាក់​ទី ១១, ១២ កម្រិត​វិទ្យា​ល័យ​ ត្រូវ​ចាប់​ផ្តើម​រៀន​ពីថ្ងៃ​ទី ៦ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២ ដល់​មុន​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០២២ ឯថ្នាក់​ទី ៦,៧ កម្រិត​អនុ​វិទ្យា​ល័យ​និង​ថ្នាក់​ទី ១០ កម្រិត​វិទ្យា​ល័យ​ ត្រូវ​ចាប់​ផ្តើម​រៀន​ពីថ្ងៃ​ទី ៦ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២ ដល់​មុន​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែមក​រា​ ឆ្នាំ​ ២០២៣។​ គ្រប់​សា​លា​រៀន​ទាំង​អស់​ ត្រូវ​រៀប​ចំ​បើក​បវេស​នកាល​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៥ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២។​

នៅ​សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើកទី ៧ (សម័យ​ប្រ​ជុំ​បធាន​បទ​) ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ នីតិ​កាល​ X អា​ណត្តិ​កាល​ ២០២១-២០២៦ បាន​អនុ​ម័ត​សេច​ក្តី​សម្រេច​សំ​ខាន់​ៗ​ចំ​នួន ​២ នោះ​គឺ​កំ​ណត់​ថ្លៃ​សិក្សា​សម្រាប់​គ្រឹះ​ស្ថាន​អប់រំ​មេត្តយ្យ និង​ការ​អប់រំ​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​នៅ​តាម​សាលា​រដ្ឋ​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ក្រុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០២២-២០២៣ និង​គោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​ថ្លៃ​សិក្សា​ឆ្នាំ​ ២០២២ -២០២៣។​ យោង​តាម​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​នៃ​ការ​កំ​ណត់​ថ្លៃ​សិក្សា​ថ្មី​នៅ​គ្រប់​កម្រិត​សិក្សា​ ចាប់​ពីមេត្តយ្យ​ដល់​វិទ្យា​ល័យ​នៅ​មណ្ឌល​សង្កាត់​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​ គឺ​៣០០.០០០ ដុង​/ខែ/ម្នាក់​ សិស្ស​មេត្តយ្យ​ដល់​អនុវិទ្យា​ល័យ​នៅ​ឃុំ ​គឺ​១០០.០០០ដុង​/ខែ/ម្នាក់​ សម្រាប់​សិស្ស​កម្រិត​វិទ្យា​ល័យ​ ២០០.០០០ ដុង​/ខែ/ម្នាក់​។​ កម្រិត​បង់​ថ្លៃ​សិក្សា​សម្រាប់​សិស្ស​នៅ​តាម​គ្រឹះ​ស្ថាន​អប់រំ​គ្រប់​កម្រិត​សិក្សា​ទាប​បំ​ផុត​ក្នុង​តារាង​ថ្លៃ​សិក្សា​ យោង​តាម​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៨១/២០២១/NĐ-CP ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​ ២០២១ របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​។​ តាម​ការ​គ្រោង​ទុក​ សរុប​ចំ​នួន​ទឹក​ប្រាក់​ប្រ​មូល​ពីថ្លៃ​សិក្សា​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០២២-២០២៣ គឺ​ចំ​នួន​ ២៩៤,៤ពាន់​លាន​ដុង​។​

ក្នុង​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​ក៏​បាន​ចែង​ច្បាស់​សម្រាប់​សិស្ស​មេត្តយ្យ និង​បឋម​សិក្សា​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ (នៅ​ទីប្រ​ជុំ​ជន​កើ-ដ សង្កាត់​ចូវ​វ៉ាន់​លីម សង្កាត់​តឹង​អាង​) គឺ​៨០.០០០ដុង​/ខែ/ម្នាក់​ សម្រាប់​សិស្ស​អនុវិទ្យា​ល័យ​ គឺ​១១០.០០០ ដុង​/ខែ/ម្នាក់​ សម្រាប់​សិស្ស​វិទ្យា​ល័យ​ គឺ​ ១៦០. ០០០ ដុង​/ខែ/ម្នាក់​ សម្រាប់​សិស្ស​មេត្តយ្យ និង​បឋម​សិក្សា​នៅ​ឃុំ​ថើយ​ស្វឹង​ថើយ​ដុង ​ដុង​ថាំង គឺ​៥០.០០០ ដុង​/ខែ/ម្នាក់​។​ ដោយ​ឡែក​ការ​បង់​ថ្លៃ​សិក្សា​សម្រាប់​សិស្ស​វិទ្យា​ល័យ​នៅ​ឃុំ​ទាំង​នេះ​ គឺ​១០០.០០០ ដុង​/ខែ/ម្នាក់​។​ សិស្ស​បឋម​សិក្សា​នៅ​តាម​សា​លា​រដ្ឋ​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ក្រុង​មិន​បាច់​បង់​ថ្លៃ​សិក្សា​។​

ជាពិសេស​ សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​ស្តីពី​គោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​ថ្លៃ​សិក្សា​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០២២-២០២៣ បាន​កំ​ណត់​អំ​ពី​កម្រិត​ឧបត្ថម្ភ​ថ្លៃ​សិក្សា​សម្រាប់​សិស្ស​ពីកម្រិត​មេត្តយ្យ​ដល់​វិទ្យា​ល័យ​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ក្រុង​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០២២-២០២៣ គឺ​១០០%។​ ប្រ​ភព​ថវិកា​នេះ​បាន​មក​ពី​ថវិកា​រដ្ឋ​របស់​ក្រុង​៕​

                                       ហា​ថាញ-មុនី​

ចែករំលែកអត្ថបទ