02/08/2021 - 08:32

បណ្តាញ​ទូរ​ស័ព្ទ​ទាន់​ហេតុ​ការណ៍​អនឡាញ​ ជួយ​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ដែល​ជួប​ការ​លំ​បាក​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ COVID-១៩

ច្រក​ទ្វារ​អេឡិក​ត្រូនិច​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ បាន​ប្រ​កាស​និង​បើក​ដំណើរ​ការ​បណ្តាញ​ទូរ​ស័ព្ទ​ទាន់​ហេតុ​ការណ៍​អន​ឡាញ​ ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ដែល​កំ​ពុង​ជួប​ការ​លំ​បាក​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ COVID-១៩ តាម​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​ ៦៨/NQ-CP របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ ស្តីពី​គោល​នយោ​បាយ​ជំនួយ​មួយ​ចំ​នួន​ដល់​កម្ម​ករ​ និយោ​ជិក និង​និយោ​ជក ដែល​ជួប​ការ​លំ​បាក​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ COVID-១៩  និង​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ២៣/២០២១/QĐ-TTg របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ស្តី​ពី​ការ​អនុ​វត្ត​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​ជំនួយ​មួយ​ចំ​នួន​ដល់​កម្ម​ករ​និយោ​ជិក និង​និយោ​ជក ដែល​កំ​ពុង​ជួប​ការ​លំ​បាក​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ COVID- ១៩។​

ទំ​ព័រ​ជំនួយ​តាម​ប្រ​ព័ន្ធ​អន​ឡាញ​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ដែល​ជួប​ការ​លំ​បាក​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ COVID-១៩។​

បណ្ដាញ​ទូរ​ស័ព្ទ​ទាន់​ហេតុ​ការណ៍​អន​ឡាញ​ មាន​វែប​សៃថ៍៖ hotro.chinhphu.vn

ច្រក​ទ្វារ​អេឡិក​ត្រូនិច​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ បាន​ស្នើ​ថា​ បើ​ប្រ​ជា​ជន​ជួប​ការ​លំ​បាក​ មាន​បញ្ហា​បន្ទាន់​និង​បញ្ហា​ដែល​កើត​ឡើង​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​បង្ខិត​ជិត​និង​ទទួល​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​ជំនួយ​ គប្បី​បញ្ជូន​ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​និង​លើក​ជា​សំ​ណើ​ផ្ញើ​ចូល​ច្រក​ទ្វារ​អេឡិច​ត្រូ​និច តាម​រយៈ​រូប​ភាព​ដូច​ខាង​ក្រោម​ៈ

- ផ្ញើ​អីុម៉ែល​ទៅ​កាន់​វែប​សៃថ៍៖ thongtinchinhphu@chinhphu.vn

-ផ្ញើ​សារ​តាម​រយៈ​អីុម៉ែល​នៃ​ទំ​ព័រ​ព័ត៌​មាន​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​នៅ​លើ​ហ្វេស​ប៊ុក​ទៅ​កាន់​វែប​សៃថ៍៖ https://www.facebook.com/thongtinchinhphu

- បំ​ពេញ​និង​ផ្ញើ​ព័ត៌​មាន​តាម​ទម្រង់​គំ​រូ​ទៅ​វែបសៃថ៍៖ hotro.chinhphu.vn

ចូរចំ​ណាំ​៖ លើក​ឡើង​ច្បាស់​លាស់​នូវ​ខ្លឹម​សារ​នៃ​សំ​ណើ​លេខ​ទូរ​ស័ព្ទ​និង​អា​ស័យដ្ឋាន​ទីលំ​នៅ​។​

លើក​ទឹក​ចិត្ត​ការ​ជួយ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំ​ងនិង​ជួយ​ស្នើ​ដល់​អ្នក​ដែល​មិន​អាច​អនុ​វត្ត​នូវ​រូប​ភាព​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ខាង​លើ​។​

ច្រក​ទ្វារ​អេឡិក​ត្រូនិច​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ នឹង​ទទួល​នូវ​ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​និង​សំ​ណើ​ រួច​បញ្ជូន​ទៅ​ស្ថាប័ន​មាន​សម​ត្ថ​កិច្ច​ដោះ​ស្រាយ​ឱ្យ​បាន​ទាន់​ពេល​៕​

                                      យោង​តាម​ (Chinhphu.vn)-សុផន

 ​ 

ចែករំលែកអត្ថបទ