08/02/2021 - 15:41

ផ្តល់​លេខ​កូដ​បណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាលបណ្ដុះ​អា​សន្ន​ដល់​កុមារ​ ខណៈ​មិន​ទាន់​មាន​សំ​បុត្រ​កំ​ណើត​សម្រាប់​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​

ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ ទើប​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​សារា​ចរ​លេខ​ ៣០/២០២០/TT-BYT ណែ​នាំ​វិធាន​ការ​អនុវត្ត​នូវ​មាត្រា​មួយ​ចំ​នួន​នៃ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ១៤៦/២០១៨/NĐ-CP ស្តីពី​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​។​ សា​រាច​រនេះ​មាន​សុពល​ភាព​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ មីនា​ ឆ្នាំ ២០២១។​

ទារក​បាន​ផ្តល់​លេខ​កូដ​បណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​ ខណៈ​មិន​ទាន់​មាន​សំ​បុត្រ​កំ​ណើត ដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ។ រូប៖ វ៉ាន់ត្រៀង

យោង​តាម​នោះ​ នៅ​ត្រង់​កថា​ខណ្ឌ​ ១ មាត្រា​ ១០ សា​រា​ចរ​នេះ​បាន​កំ​ណត់​ទា​រក​បន្ទាប់​ពី​កើត​មក​មាន​សិទ្ធិ​បាន​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ តាម​សេច​ក្តី​កំ​ណត់​របស់​ច្បាប់​ស្តីពី​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ ប៉ុន្តែ​មិន​ទាន់​បាន​ស្ថាប័ន​ធានា​រ៉ាប់​រង​សង្គម​ផ្ដល់​ជូន​បណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ អា​ស្រ័យ​មិន​ទាន់​ធ្វើ​បែប​បទ​សូម​ផ្ដល់​សំ​បុត្រ​កំ​ណើត​ ដូច្នេះ​មូល​ដ្ឋាន​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ ធ្វើ​ការ​កត់​លេខ​កូដ​បណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​ រួម​មាន​ខ្លឹម​សារ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

- លេខ​កូដ​មុខ​សញ្ញា​៖ កត់​សញ្ញា​សម្គាល់​គឺ TE

-លេខ​កូដ​កម្រិត​ទទួល​ផល​ប្រ​យោជន៍​ពី​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​៖ កត់​សញ្ញា​សម្គាល់​លេខ​១​។​

- លេខ​កូដ​ខេត្ត​ ក្រុង​ចំ​ណុះ​មជ្ឈិម​៖ កត់​តាម​សេច​ក្តី​កំ​ណត់​ នៅ​ត្រង់​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ១២៤/២០០៤​/QĐ-TTg កន្លែង​ដែល​ម្ដាយ​ឬ​អា​ណា​ព្យា​បាល​ស្រប​ច្បាប់​រស់​នៅ​ ឬ​កន្លែង​ ដែល​មូល​ដ្ឋាន​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ដាក់​ទីតាំង​ ចំ​ពោះ​ករណី​ទារក​គ្មាន​អ្នក​ទទួល​ ឬ​ត្រូវ​បោះ​បង់​ចោល​នៅ​តាម​មូល​ដ្ឋាន​ ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​។​

- លេខ​កូដ​កំ​ណត់​ឈ្មោះ​សុខា​ភិបាល​៖ កត់​តាម​សេច​ក្តី​កំ​ណត់​ក្នុង​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ២១៥៣/QĐ-BYT ។​

ដូច្នេះ​ ទារក​បន្ទាប់​ពី​កើត​មក​ភ្លាម​ ទោះ​ជា​មិន​ទាន់​មាន​សំ​បុត្រ​កំ​ណើត​ ក៏​បាន​ផ្តល់​លេខ​កូដ​បណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​ដែរ​។​

ការ​កត់​ឈ្មោះ​ក្នុង​ឯក​សារ​កំ​ណត់​ហេតុ​ជំ​ងឺ​ដើម្បី​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ និង​សម្រង់​ទិន្ន​ន័យ​អេឡិច​ត្រូនិក​សម្រាប់​បម្រើ​ការ​គ្រប់​គ្រង​និង​ពិនិត្យ​បញ្ជាក់​ ទូទាត់​កម្រៃ​ពិនិត្យ​និង​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ដោយ​ប្រើ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ ចំ​ពោះ​ទារក​ដែល​មិន​ទាន់​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​ ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

- ប្រ​សិន​បើ​ទា​រក​មាន​ម្តាយ​ ឬ​ឪ​ពុក​៖ កត់​តាម​ឈ្មោះ​ម្តាយ​ឬ​ឪ​ពុក​។​

- ប្រ​សិន​បើ​ទារក​គ្មាន​ម្ដាយ​ឬ​ឪ​ពុក​ ប៉ុន្តែ​មាន​អា​ណា​ព្យា​បាល​៖ កត់​តាម​ឈ្មោះ​អា​ណា​ព្យាបាល​។​

-ប្រ​សិ​នបើ​ទារក​គ្មាន​អ្នក​ទទួល​ ឬ​ត្រូវ​បោះ​បង់​ចោល​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​៖ កត់​ឈ្មោះ​មូល​ដ្ឋាន​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ កន្លែង​ដែល​កំ​ពុង​ព្យា​បាល​ទារក​៕​

                                                      ចឹងហឹង​-វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ