12/01/2021 - 08:57

អ្នក​ផ្ទុក​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ត្រូវ​ផ្ដន្ទា​ទោស​ដូច​ម្តេច​?

ការ​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ ជាហា​និភ័យ​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ហា​និភ័យ​ដែល​អាច​បណ្តាល​ឱ្យ​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ ផ្ទុះ​រាល​ដាល​សា​ជា​ថ្មី​នៅ​វៀត​ណាម។​ ហេតុ​នេះ​ យោង​តាម​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​នៃ​ច្បាប់​ អ្នក​ផ្ទុក​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ត្រូវ​ផ្ដន្ទា​ទោស​ដូច​ម្តេច​?

អ្នក​ផ្ទុក​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ នឹង​ត្រូវ​ផ្ដន្ទា​ទោស​ដូច​ម្តេច​ ?

(រូប​ថត​ជានិមិត្ត​រូប​)។​

ការ​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ ពេល​ណា​ត្រូវ​ពិន័យ​ជាប់​ពន្ធ​នា​គារ​ ?

ត្រង់​ចំ​ណុច​ a កថា​ខ័ណ្ឌ​ទី៣​ មាត្រា​១៧ អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ១៦៧/២០១៣/NĐ-CP បាន​កំ​ណត់​៖ ពិន័យ​ជា​ទឹក​ប្រាក់ ពី​ ៣.០០០.០០០ដុង​ដល់ ​៥.០០០.០០០​ដុង​ ចំ​ពោះ​ករណីមួយ​ចំ​នួន​ដូច​ជា​៖ “ឆ្លង​ដែន​ចេញ​ចូល​ប្រ​ទេស​តែ​មិន​ធ្វើ​បែប​បទ​តាម​ច្បាប់​កំ​ណត់​។​ល។​”។​ ក្រៅ​ពី​នោះ​ ករណី​ជន​បរទេស​ឆ្លង​ដែន​ចូល​មក​ខុស​ច្បាប់​ យោង​ទៅ​តាម​កម្រិត​បទ​ល្មើស​ អាច​នឹង​ត្រូវ​ពិន័យ​ដោយ​បណ្ដេញ​ចេញ​ពី​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម (តាម​កថា​ខ័ណ្ឌ​ទី៩ មាត្រា​១៧ អនុក្រឹត្យ​១៦៧)។​

ឯមាត្រា ​៣៤៧ នៃ​ក្រម​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​ ឆ្នាំ ​២០១៥​ បាន​ចែង​ ជន​ណា​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ ហើយ​រង​ពិន័យ​រដ្ឋ​បាល​ពី​ទង្វើ​នេះ​ រួច​នៅ​តែប្រ​ព្រឹត្ត​ល្មើស​ គឺប្រ​ព្រឹត្ត​បទ​ល្មើស​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​ស្ដី​ពី​ការ​ឆ្លង​ដែន​។​ យោង​តាម​នោះ​ កម្រិត​ពិន័យ​ចំ​ពោះ​ទោស​នេះ​ ពិន័យ​ជាទឹក​ប្រាក់​ចាប់​ពី​ ៥ លាន​ដុង​ដល់​ ៥០ លាន​ដុង​ ឬ​ពិន័យ​ជាប់​ពន្ធ​នា​គារ​ចាប់​ពី ៦ ខែ​ដល់ ៣ ឆ្នាំ​។​

ការ​គេច​វេះ​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក ខណៈ​ពេល​ឆ្លង​ដែន​ចូល​មក​នឹង​រង​ពិន័យ​ជាប់​ពន្ធ​នា​គារ​ដល់​ទៅ​ ១២ ឆ្នាំ​

យោង​តាម​សេច​ក្ដី​ណែ​នា​ំបណ្ដោះ​អា​សន្ន​ ស្ដី​ពី​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​អ្នក​ឆ្លង​ដែន​ចូល​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​អម​ដោយ​សារ​លិខិត​លេខ​ ៤៩៩៥/BYT-DP ទោះ​ជា​ករណី​ណា​ក៏​ដោយ​ដែល​ឆ្លង​ដែន​ចូល​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម គឺត្រូវ​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក ១៤ ថ្ងៃ​។​

 ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ យោង​តាម​សេច​ក្ដី​សម្រេច​លេខ​ ២១៩/QĐ-BYT  ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ ត្រូវ​បាន​រាប់​ចូល​ជា​ជំ​ងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ក្រុម​ A ។​ ក្នុង​នោះ​ កម្រិត​ពិន័យ​ចំ​ពោះ​ការ​ប្រ​ព្រឹត្ត​បំ​ពាន​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​ស្ដី​ពី​ការ​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក​សុខា​ភិបាល​ ចាប់​បង្ខំ​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក​សុខា​ភិបាល​នៅ​ត្រង់​កថា​ខ័ណ្ឌ​ទី ២ មាត្រា​ ១១ អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ១១៧/២០២០ /NĐ-CP ត្រូវ​បាន​កំ​ណត់​ ដូច​ខាង​ក្រោម​៖ “ពិន័យ​ជាទឹក​ប្រាក់​ពី​ ១៥.០០០​.០០០ដុង​ ដល់​ ២០.០០០.​០០០ដុង​ ចំ​ពោះ​ទង្វើ​មួយ​ចំ​នួន​ដូច​ជា​៖

a) មិន​ចាត់​តាំង​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក ចំ​ពោះ​អ្នក​ដែល​មាន​ជំ​ងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ក្នុង​ក្រុម​ A;

b) បដិសេធន៍ ឬ​គេច​វេះ​អនុវត្ត​សេច​ក្ដី​សម្រេច​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក​សុខា​ភិបាល​ ការ​បង្ខំ​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក​សុខា​ភិបាល​របស់​ស្ថា​ប័ន​រដ្ឋ​ ចំ​ពោះ​អ្នក​កើត​ជំ​ងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ក្នុង​ក្រុម​A មុខ​សញ្ញា​ត្រូវ​ត្រួត​ពិនិត្យ​សុខា​ភិបាល​ព្រំ​ដែន​កើត​ជំ​ងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ក្នុង​ក្រុម​A ឬ​ខណៈ​ពេល​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​សំ​ណូម​ពរ​។​ល។​”។​

យោង​តាម​កថា​ខ័ណ្ឌ​ទី១​ សារ​លិខិត​លេខ​៤៥/TANDTC-PC ការ​គេច​វេះ​អនុវត្ត​វិធាន​ការ​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជាករ​ណី​អនុវត្ត​ “ទង្វើ​ឯទៀត​ធ្វើ​ឱ្យ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ជំ​ងឺ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដល់​មនុស្ស​” បាន​កំ​ណត់​ត្រង់​ចំ​ណុច​ c កថា​ខ័ណ្ឌ​ទី ១ មាត្រា ​២៤០ នៃ​ក្រម​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​ ស្ដី​ពី​បទ​ល្មើស​ធ្វើ​ឱ្យ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ជំ​ងឺ​ឆ្លង​ដល់​មនុស្ស​។​ ជាក់​ស្ដែង​កម្រិត​ពិន័យ​ចំ​ពោះ​ អ្នក​មិន​ព្រម​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក បណ្ដាល​ឱ្យ​ជំ​ងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ យោ​ងតាម​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​នៃ​មាត្រា​ ២៤០ គឺពិន័យ​ជា​ទឹក​ប្រាក់ ពី ​៥០ លាន​ដុង​ដល់​ ២០០ លាន​ដុង​ ឬ​រង​ពិន័យ​ជាប់​ពន្ធ​នា​គារ​ ពី ១ ឆ្នាំ​ដល់ ៥ ឆ្នាំ​។​ ក្រៅ​ពី​នោះ​ ផ្អែក​លើ​ផល​វិបាក​នៃ​ទង្វើ​គេច​វេះ​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក អ្នក​ប្រ​ព្រឹត្ត​បទ​ល្មើស​នឹង​រង​ពិន័យ​ជាប់​ពន្ធ​នា​គារ​ពី​៥​ឆ្នាំ​ដល់​១០​ឆ្នាំ​ ខណៈ​ពេល​បណ្តាល​ឱ្យ​ត្រូវ​ប្រ​កាស​ពី​ជំ​ងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ឋិត​ក្នុង​ដែន​សមត្ថ​កិច្ច​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ ឬ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ ឬ​បណ្តាល​ឱ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​ម្នាក់។​

ចំ​ពោះ​ករណី​បណ្តាល​ឱ្យ​ត្រូវ​ប្រ​កាស​ពី​ជំ​ងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ ឋិត​ក្នុង​ដែន​សមត្ថ​កិច្ច​របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ឬ​ធ្វើ​ឱ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​ពី​ ២ នាក់​ឡើង​ទៅ​ គឺរង​ពិន័យ​ជាប់​ពន្ធ​នា​គារ​ពី​ ១០ ឆ្នាំ​ដល់​ ១២ ឆ្នាំ​។​

កម្រិត​ពិន័យ​បំ​ពេញ​បន្ថែម​នៃ​ទោស​នេះ​ គឺពិន័យ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ពី​ ២០ លាន​ដុង​ ដល់​ ១០០ លាន​ដុង​ ហាម​ទទួល​បន្ទុក​មុខ​នា​ទី ហាម​ប្រ​កប​មុខ​របរ​វិជ្ជា​ជីវៈ ឬ​ហាម​ប្រ​កប​ការ​ងារ​អ្វី​មួយ​ ចាប់​ពី​ ១ ឆ្នាំ​ដល់ ៥ ឆ្នាំ​។​

កំ​ណត់​ចំ​ណាំ​៖ ប្រ​សិន​បើ​រង​ពិន័យ​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​ ស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថ​កិច្ច​ដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​គឺតុលា​ការ​នឹង​អនុលោម​តាម​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​នៃ​ច្បាប់​ ដើម្បី​ដាក់​ពិន័យ​ទោស​ឱ្យ​សម​ស្រប​។​

ករណី​អ្នក​ផ្ទុក​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​នឹង​រង​ ពិន័យ​ទោស​ទាំង ២ យ៉ាង​គឺ៖ ទោស​នៃ​ការ​ប្រ​ព្រឹត្ត​ល្មើស​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​ស្ដី​ពី​ការ​ឆ្លង​ដែន​ និង​ទោស​ធ្វើ​ឱ្យ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ជំ​ងឺ​ គ្រោះ​ថ្នាក់​ដល់​មនុស្ស​ គឺ​កម្រិត​ពិន័យ​រួម​ត្រូវ​អនុវត្ត​ចំ​ពោះ​ការ​ជាប់​ពន្ធ​នា​គារ​មាន​ពេល​កំ​ណត់​ គឺមិន​លើស​ពី​ ៣០ ឆ្នាំ​ (យោ​ងតាម​មា​ត្រា ​៥​៥​ នៃ​ក្រម​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​)៕​

            យោ​ងតាម​ luatvietnam.vn -ប្រែសម្រួល​៖ ថាច់​ធី

 

ចែករំលែកអត្ថបទ