05/01/2021 - 08:26

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ ១ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០២១ ឈប់​ប្រើ​បញ្ជី​គ្រួ​សារ​

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ ១ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ ​២០២១ បញ្ជី​គ្រួ​សារ​ បញ្ជី​ស្នាក់នៅ​បណ្តោះ​អា​សន្ន​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​កន្លង​មក​ នៅ​តែប្រើ​ប្រាស់​ជាធម្ម​តា​ និង​មាន​តម្លៃ​ដូច​ជា​លិខិត​ស្នាម ឯក​សារ​បញ្ជាក់​ ពី​ការ​ស្នាក់​នៅ​តាម​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​នៃ​ច្បាប់​នេះ​ រហូត​ដល់​ផុត​ថ្ងៃ​ ៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ។​

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ ១ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ ២០២១​ នឹង​ឈប់​ប្រើ​បញ្ជី​គ្រួ​សារ​។​

ច្បាប់​ស្នាក់នៅ​ ឆ្នាំ ២០២០ ទើប​បាន​រដ្ឋ​សភា​ នីតិ​កាល​ XIV អនុម័តិ​ ដោយ​មាន​ខ្លឹម​សារ​ថ្មី​ សំ​ខាន់​ៗ​ជា​ច្រើន​ ក្នុង​នោះ​ ប្រ​ការ​គួរ​កត់​សម្គាល់​ គឺការ​ឈប់​ប្រើ​បញ្ជី​គ្រួ​សារ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ ស្នាក់​នៅ​។​

យោង​តាម​នោះ​ ខណៈ​ពេល​ប្រ​ជា​ជន​ធ្វើ​បែប​បទ​ចុះ​បញ្ជី​ស្នាក់​នៅ​អចិន្ត្រៃយ៍ គឺស្ថាប័ន​ចុះ​បញ្ជី​ស្នាក់​នៅ​អចិន្ត្រៃយ៍​ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​និង​ផ្ដល់​សំ​បុត្រ​ទទួល​សំ​ណុំ​បែប​បទ​ដល់​អ្នក​មក​ចុះ​ឈ្មោះ​។​ ក្នុង​រយៈ​ពេល ០៧ ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ​រាប់​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទទួល​សំ​ណុំ​បែប​បទ​គ្រប់​សព្វ​ ស្ថាប័ន​ចុះ​បញ្ជី​ស្នាក់​នៅ​អចិន្ត្រៃយ៍​មាន​ភារ​កិច្ច​ពិនិត្យ​វាយ​តម្លៃ​ ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ព័ត៌​មាន​ពី​កន្លែង​ស្នាក់នៅ​ជាអចិន្ត្រៃយ៍​ថ្មី​របស់​អ្នក​មក​ចុះ​ឈ្មោះ​ ដើម្បី​បញ្ចូល​ទិន្ន​ន័យ​ស្ដី​ពី​ការ​ស្នាក់​នៅ​ជំ​នួស​ឱ្យ​ការ​ផ្ដល់​ជូន​បញ្ជី​គ្រួ​សារ​ដល់​ពួក​គាត់​ដូច​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​ពី​មុន​ សេច​ក្តី​នេះ​បាន​ចែង​នៅ​មាត្រា​ទី ១៨ នៃ​ច្បាប់​ស្នាក់​នៅ​ ឆ្នាំ ២០០៦​។​

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ ១ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ ២០២១ បញ្ជី​គ្រួ​សារ​ បញ្ជី​ស្នាក់នៅ​បណ្តោះ​អា​សន្ន​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​កន្លង​មក​នៅ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ធម្ម​តា​ និង​មាន​តម្លៃ​ដូច​ជា​លិខិត​ស្នាម ឯក​សារ​បញ្ជាក់​ពី​ការ​ស្នា​ក់នៅ​តាម​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​នៃ​ច្បាប់​នេះ​ រហូត​ដល់​ផុត​ថ្ងៃ​ ៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២។​

ករណី​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​បញ្ជី​គ្រួ​សារ​ បញ្ជី​ស្នាក់នៅ​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​ខុស​គ្នា​នឹង​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​ទិន្ន​ន័យ​ស្ដី​ពី​ការ​ស្នាក់​នៅ​ គឺប្រើ​ប្រាស់​ព័ត៌​មានក្នុង​ទិន្ន​ន័យ​ស្ដី​ពី​ការ​ស្នាក់នៅ​។​

នៅ​ពេល​ពលរដ្ឋ​ធ្វើ​សំ​ណុំ​បែប​បទ​ចុះ​បញ្ជី​ស្នាក់នៅ​ អា​ច​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​បញ្ជី​គ្រួ​សារ​ បញ្ជី​ស្នាក់​នៅ​បណ្តោះ​អា​សន្ន​គឺស្ថាប័ន​ចុះ​បញ្ជី​ស្នាក់​នៅ​មាន​ភារ​កិច្ច​ដក​ហូត​បញ្ជី​គ្រួ​សារ​ បញ្ជី​ស្នាក់​នៅ​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​ ដែល​ផ្ដល់​ជូន​កន្លង​មក​ធ្វើ​ការ​កែ​តម្រូវ​ ធ្វើ​បច្ចប្បន្ន​ភាព​ព័ត៌​មាន​ចូល​ទិន្ន​ន័យ​ស្ដី​ពី​ការ​ស្នាក់នៅ​តាម​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​នៃ​ច្បាប់​នេះ​ ហើយ​ឈប់​ផ្ដល់​បញ្ជី​គ្រួ​សារ​ បញ្ជី​ស្នាក់​នៅ​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​ជាថ្មី​តទៀត​។​ 

អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នេះ​ រយៈ​ពេល​ដោះ​ស្រាយ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​របស់​ពល​រដ្ឋ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ ១ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ ២០២១​ - ថ្ងៃ​ដែល​ច្បាប់​ស្នាក់នៅ​ ឆ្នាំ ២០២០ មាន​សុពល​ភាព​ គឺក្នុង​រយៈ​ពេល ៧ ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ​ ប្រ​សិន​បើ​សំ​ណុំ​បែប​បទ​ស្រប​ច្បាប់​គ្រប់​សព្វ​។​

ច្បាប់​ស្នាក់នៅ​ ឆ្នាំ ២០២០ មាន​សុពល​ភាព​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ ១ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ ២០២១៕​

       យោ​ងតាម​៖vov.vn- ប្រែសម្រួលៈ ថាច់​ធី ​ 

ចែករំលែកអត្ថបទ