10/08/2020 - 16:48

ចាត់​តាំង​កិច្ច​សន្ទនា​ស្ដី​ពី​សមភាព​យេនឌ័រ​នៅ​ហា​មយ៉ាង​

គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ទើប​ចាត់​តាំង​កិច្ច​សន្ទនា​ពី​គោ​លនយោ​បាយ​ ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សមភាព​យេនឌ័រ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ឆ្នាំ​ ២០២០ ដោយ​មាន​អ្នក​តំ​ណា​ង​ចូលរួម​ជិត​ ៩០​ នាក់ ជាអ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ កម្មា​ភិបាល​ និង​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ឃុំ​ហា​មយ៉ាង​ ស្រុក​ថ្កូវ​។​

ទិដ្ឋ​ភាព​កិច្ច​សន្ទនា​។​

គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​ បាន​ឧទ្ទេស​នា​មពី​ផែន​ការ​សកម្ម​ភាព​អនុវត្ត​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ជាតិ​ស្ដី​ពី​សមភាព​យេនឌ័រ​ ដំ​ណាក់​កាល ​២០១៦-២០២០ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​។​ ខេត្ត​ខិត​ខំ​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០២០ ជាសារ​វន្ត​ធានា​សមភាព​យេនឌ័រ​ជាវិជ្ជមាន​រវាង​បុរស​ នា​រី អំ​ពី​ឱកាស​ការ​ចូល​រួម​និង​ទទួល​ផល​លើ​វិស័យ​នយោ​បាយ​ សេដ្ឋ​កិច្ច​ វប្បធម៌​ សង្គម​ លើក​កម្ពស់​ស្មារ​តី​យល់​ដឹង​អំ​ពី​សមភាព​យេនឌ័រ​។​

ឆ្លង​តាម​រយៈ​កិច្ច​សន្ទនា​ ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​តំ​ណាង​មាន​ចំ​ណេះដឹង​បន្ថែម​ខាង​បំ​ណិន​នៃ​ការ​ឃោ​សនា​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អប់​រំ ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សមភាព​យេនឌ័រ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ បង្ក​ឱ្យ​មាន​ភាព​វិវឌ្ឍន៍​យ៉ាង​សកម្ម​ ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​សមភាព​យេនឌ័រ​ និង​លើក​កម្ពស់​តួនា​ទីស្រ្តីនៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​៕​

                                               សឺនម៉ាល័យ​-មុនី​

 

ចែករំលែកអត្ថបទ