13/07/2020 - 15:52

មហា​វិទ្យា​ល័យ​ឱសថ​សាស្រ្ត​កឹង​ធើ ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ផ្នែក​សិក្សា​បន្ត​ឆ្នាំ​២​០២​០

តាម​ការ​គ្រោង​ទុក​ឆ្នា​ំ​២​០២​០ មហា​វិទ្យា​ល័យ​ឱសថ​សាស្រ្ត​កឹង​ធើ នឹង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​សម្រាប់​ផ្នែក​សិក្សា​បន្ត​ប្រ​ព័ន្ធ​រៀបរយ​ប្រ​មាណ​២​៥​៦​នា​ក់ និង​ប្រ​ព័ន្ធ​ធ្វើ​ការ​បណ្តើរ​ រៀន​បណ្តើរ​ប្រ​មាណ​២​៩​៦​នា​ក់។​

ម៉ោង​រៀន​របស់​និស្សិត​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ឱសថ​សាស្រ្ត​កឹង​ធើ។​

ចំ​ពោះ​ផ្នែក​សិក្សា​បន្ត​ប្រ​ព័ន្ធ​រៀបរយ​ និង​ប្រ​ព័ន្ធ​ធ្វើ​ការ​បណ្ដើរ​ រៀន​បណ្ដើរ​ សាលា​បណ្ដុះ​បណ្តាល​ផ្នែក​ វេជ្ជ​សាស្រ្ត​ វេជ្ជ​សាស្រ្ត​បុរា​ណ វេជ្ជ​សាស្រ្ត​បង្ការ​ (មធ្យម​សិក្សា​បន្ត​សិក្សា​មហា​វិទ្យា​ល័យ​)។​ របៀប​ជ្រើស​រើសសិស្ស​ផ្នែក​សិក្សា​បន្ត​ប្រ​ព័ន្ធ​រៀបរយ​ អា​ស្រ័យ​លើ​ផ្នែក​នីមួយ​ៗ​ សាលា​នីមួយ​ៗ​ ពិនិត្យ​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ផ្អែក​លើ​លទ្ធ​ផល​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ លទ្ធ​ផល​សិក្សា​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ មធ្យម​ដ្ឋាន​ និង​លទ្ធ​ផល​សិក្សា​អនុមហា​វិទ្យា​ល័យ​។​ ចំ​ណែ​ក​ផ្នែក​សិក្សា​បន្ត​ប្រ​ព័ន្ធ​ធ្វើ​ការ​បណ្តើរ​ រៀន​បណ្តើរ​ សាលា​ពិនិត្យ​ជម្រើស​យក​លទ្ធ​ផល​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​មធ្យម​ដ្ឋាន​ និង​អនុមហា​វិទ្យា​ល័យ​។​ ព័ត៌​មាន​លំអិតបេ​ក្ខជន​អា​ច​មើល​វ៉េបសាយ៖ http://www.ctump.edu.vn ។​

ចំ​ពោះ​ប្រ​ព័ន្ធ​រៀបរយ​ សាលា​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​១​.៤​៨​០នា​ក់ សម្រាប់​មុខ​វិជ្ជា​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ចំ​នួន​៩​ (ក្នុង​នោះ​ មាន​ផ្នែក​១​ថ្មី​ គឺសម្ភព)៕​

ប៊ិ​ចង៉ុក​-វិមាន

ចែករំលែកអត្ថបទ