23/09/2019 - 16:31

សុក​ត្រាំង​

បំ​ប៉ន​ចំ​ណេះ​ដឹង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​-សន្តិ​សុខ​ដល់​មុខ​សញ្ញា​៣​

សាលា​យោធា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​រៀប​ចំ​ពិធី​បើ​ក​វគ្គ​បំ​ប៉ន​ចំ​ណេះ​ដឹង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​-សន្តិ​សុខ​ដល់​មុខ​សញ្ញា​៣​ វគ្គ​ទី​៧​១​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ ដល់​កម្មា​ភិបាល​ជិត​៥​០​រូប​ ជា​ប្រ​ធាន​អនុ​ប្រ​ធាន​ការិ​យាល័យ​និង​ប្រ​ហាក់​ប្រ​ហែល​ចំ​ណុះ​មន្ទី​រ​ គណៈ​ ផ្នែក​ អង្គ​ការ​មហា​ជន​នានា​ថ្នាក់​ខេត្ត​ ស្រុក​ និង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ថ្នាក់​ឃុំ​។​

        ទិដ្ឋ​ភាព​វគ្គ​បំ​ប៉ន​ចំ​ណេះ​ដឹង​សន្តិ​សុខ​-ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​។​

រយៈ​ពេល​១​៦​ថ្ងៃ​ សិក្ខា​កាម​នឹង​បាន​ឧទ្ទេស​នាម​អំ​ពី​ខ្លឹម​សារ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​ច្បាប់​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ សន្តិ​សុខ​ជា​តិ​ច្បាប់​ កាត​ព្វ​កិច្ច​យោធា​ ច្បាប់​ប្រ​ជា​ស្វ័យ​ត្រាណ បញ្ហា​ការ​ពារ​ប្រ​ឆាំង​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ "ប្រែប្រួល​សន្តិ​ភាព​"  កុប​កម្ម​រដ្ឋ​ប្រ​ហារ​របស់​អា​នុភាព​អមិត្ត​ចំ​ពោះ​បដិវត្ត​ន៍វៀត​ណាម គោ​ល​មាគ៌ា​ទស្សនៈ​របស់​បក្ស​ គោ​ល​នយោ​បាយ​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​ចំ​ពោះ​បញ្ហា​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ ផ្សា​រភ្ជាប់​នឹង​ការ​បង្កើន​និង​ពង្រឹង​ការ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​សន្តិ​សុខ​ និង​សកម្ម​ភាព​កិច្ច​ការ​បរទេស​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ថ្មី​។​ អំ​ពី​ការ​ការ​ពារ​សន្តិ​សុខ​នយោ​បាយ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ វប្ប​ធម៌​ សតិ​អា​រម្មណ៍​ គ្រប់​គ្រង​រដ្ឋ​អំ​ពី​សន្តិ​សុខ​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ថ្មី​។​

  ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ជួយ​ឱ្យ​សិក្ខា​កាម​យល់​ច្បាស់​ពីទស្សនៈ​គោ​ល​មាគ៌ា​យោធា​ និង​សន្តិ​សុខ​-ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​របស់​បក្ស​ ឧបា​យក​ល​ក្នុង​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ "ប្រែប្រួល​សន្តិ​ភាព​" កុប​កម្ម​រដ្ឋ​ ប្រ​ហារ​របស់​អា​នុភាព​អមិត្ត​ចំ​ពោះ​បដិវត្ត​ន៍វៀត​ណាមក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ថ្មី​៕

                                                      យ្វីអា​ញ់-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ