20/11/2018 - 16:26

សុក​ត្រាំង

ប្រ​មូល​អដ្ឋិ​ធាតុ​យុទ្ធ​ជន​ព​លី​បាន​១០.៤៧៥​នាក់ ទៅ​​កា​ន់​​​ទី​​បញ្ចុះ​​សព

អ​នុ​វត្ត​ផែន​ការ​ស្វែង​រក​ ប្រ​មូល​អដ្ឋិ​ធាតុ​ យុទ្ធ​ជន​ព​លី និង​ផែន​ការ​បញ្ជាក់​អដ្ឋិ​ធាតុ​យុទ្ធ​ជន​ពលី​ ដែល​នៅ​ខ្វះ​ព័ត៌​មាន​ ដំ​ណាក់​កាល​២០១៦​-២០១៨ មក​ទល់​ពេល​នេះ ទូ​ទាំង​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ប្រ​មូល​អដ្ឋិ​ធាតុ​បញ្ចុះ​ក្នុង​ទី​បញ្ចុះ​សព​បាន​១០.៤៧៥​នាក់​នៅតា​ម​ទី​បញ្ចុះ​សព​១៣​កន្លែង នៅ​ភូមិ​ភាគ​នា​នា​ក្នុង​ខេត្ត​។ ក្នុង​នោះ អដ្ឋិ​ធាតុ​យុទ្ធ​ជន ពលី​ចំ​នួន​៥.២៧២​នាក់ បញ្ជាក់​បាន​នាម​ ត្រ​កូល​ ឈ្មោះ ​និង​ស្រុក​កំណើ​ត​; អដ្ឋិ​ធាតុ​ ២.៤៧២​នាក់ ដឹង​តែ​ឈ្មោះ ប៉ុន្តែ​មិន​ប្រា​កដ​ស្រុក​កំ​ណើត​ និង​អដ្ឋិ​ធាតុ​២.៧៣១​នាក់ មិន​ទាន់​កំ​ណត់​បាន​អត្ត​សញ្ញាណ និង​ផ្នូរ​មួយ​ចំ​នួន​អា​ស្រ័យ​គ្រួ​សារ​ថែ​រក្សា​។

កម្មា​ភិ​បាល​ យុទ្ធ​ជន​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ខេត្ត​ ស​កម្ម​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​

ប្រ​មូល​អដ្ឋិ​ធាតុ​យុទ្ធ​ជន​​ព​លី​នៅ​ស្រុក​ត្រឹង​ដេ​។

ដំ​ណាក់​កាល​២០១៦​-២០១៨ បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធា​ខេត្ត សហ​ការ​ស្អិត​ល្មួត​ជា​មួយ​នឹង​មន្ទីរ​ការ​ងារ​-យុទ្ធ​ជន​ពិ​ការ​និង​សង្គម​​កិច្ច​ខេត្ត​ និង​ស្ថា​ប័ន​នានា​ដែល​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​រៀប​ចំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ អនុ​វត្ត​ប្រកប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាពនូវ​ផែន​ការ​១២៣៧ អំ​ពី​ការ​ស្វែង​​រក ប្រ​មូល​អដ្ឋិ​ធាតុ​យុទ្ធ​ជន​ព​លី​ និង​ផែន​កា​រ​១៥០ អំ​ពី​កំ​ណត់​អត្ត​សញ្ញាណ​យុទ្ធ​ជន​ព​លី ដែល​នៅ​ខ្វះ​ព័ត៌​មាន​។ លទ្ធ​ផល​ ប្រ​មូល​និង​បញ្ជាក់​បាន​អត្ត​សញ្ញាណ​យុទ្ធ​ជន​ព​លី​១​រូប​​។ ចាត់​ចែង​ត្រួត​ពិ​និត្យ​ ធ្វើ​សំ​ណុំ​បែប​​បទ បញ្ជី​ឈ្មោះ​យុទ្ធ​ជន​ព​លី​បាន​ចំ​នូន​១០.១៨៦​រូប; ក្នុង​នោះ សំ​ណុំ​បែប​បទ​​កង​ទ័ព​ចំ​​នួន​៥.៤១៨ និង​សំ​ណុំ​បែប​បទ​​រដ្ឋ​បាល ស៊ី​វិល​ចំ​នួន​៤.៧៦៨​៕    

                                   យ្វី​អាញ់​-វិ​មាន

 

 

ចែករំលែកអត្ថបទ