កីឡា - ទេសចរណ៍ ទេសចរណ៍

25/09/2018 - 10:26

លង់​អា​រម្មណ៍​នឹង​ព្រៃ​ស្មាច​ត្រា​សឺ

ពេល​មក​ដល់​ព្រៃ​ស្មាច​ត្រា​សឺ​នៅ​ខេត្ត​អាន​យ៉ាង ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​នឹង​បាន​ស្រូប​ខ្យល់​អា​កាស​ដ៏​បរិ​សុទ្ធ​ ទស្ស​នា​ហ្វូង​កុក​​ស ហិច​ហើរ​រក​ចំ​ណី​ មៀង​មើល​ម្លប់​ព្រៃ​ស្មាច​ខៀវ​ស្រងាត់​គន់​គាប់​នេត្រា​។ល។ មក​កាន់​ទី​នេះ ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​នឹង​ជក់​ចិត្ត​ដិត​អា​រម្មណ៍​ជា​មួយ​នឹង​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​ធម្ម​ជាតិ​របស់​ព្រៃ​ស្មាច​៕

 ទូក​វ៉ឡាយ​នឹង​នាំភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​ចូល​ទៅ​ជ្រៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ស្មាច​។

ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​គួរ​តែ​ឆ្លៀត​ពេល​ដើរ​លំ​ហែ​តាម​ដង​ផ្លូវ​ក្រោម​ម្លប់​ព្រៃ​ស្មាច​។

​ប​រិ​យា​កាស​ស្ងាត់​ជ្រ​ងំ​ បង្កើត​ជា​ទិដ្ឋ​ភាព​ពណ៌​ទឹក​ស្រស់​ត្រ​កាល​។

 

                           ព័ត៌​មាន​រូប​ភាពៈ​ ហា​ថាញ់​-មុ​នី​

 

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
ខេត្ត​អាន​យ៉ាង