27/02/2024 - 09:08

រៀប​ចំ​ជោគ​ជ័យ​ពិធី​ប្រ​ឡង​ការ​ត្រៀម​លក្ខណៈ​ហ្វឹក​ហាត់ឆ្នាំ​២០២៤

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​រៀប​ចំ​ពិធី​ប្រ​ឡង​ការ​ត្រៀម​លក្ខណៈ​ហ្វឹក​ហាត់​ឆ្នាំ​២០២៤ ដល់​អង្គ​ភាព​មូល​ដ្ឋាន​និង​ការិ​យា​ល័យ​ស្ថា​ប័ន​នៃ​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត។​

 ​ អង្គ​ភាព​នា​នា​ចូល​រួម​ប្រ​ឡង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ប្រ​យុទ្ធ។​

ពិធី​ប្រ​ឡង​សំ​ដៅ​ពង្រីក​ស្មារតី​ច្នៃ​ប្រ​តិដ្ឋ​របស់​កម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​នៃ​ស្ថា​ប័ន​ អង្គ​ភាព​របស់​កង​កម្លាំង​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​ កសាង​ឯក​សារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​; ហ្វឹក​ហាត់​ពូកែ​ និង​មាន​គំ​និត​ច្នៃ​ប្រ​តិដ្ឋ​កែ​លម្អ​ទម្រង់​សម្ភារៈ​ឧបករណ៍​ហ្វឹក​ហ្វាត់ និង​រៀប​ចំ​ទីលាន​លំ​ហាត់​ បម្រើ​ដល់​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហាត់​នៅ​តាម​អង្គ​ភាព​ក្នុង​ពេល​ខាង​មុខ។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ វាយ​តម្លៃ​ពី​លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ ការ​អនុវត្ត​វិទ្យា​សាស្ត្រ​បច្ចេក​វិទ្យា​ក្នុង​ការ​កែ​លម្អ​ទម្រង់​ និង​សម្ភារៈ​ឧបករណ៍​ហ្វឹក​ហាត់​គ្រប់​ប្រ​ភេទ​របស់​អង្គ​ភាព​ ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​ស្ថាន​ភាព​ប្រ​យុទ្ធ​ជាក់​ស្តែង​និង​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​គ្រឿង​សព្វា​វុធ​របស់​អង្គ​ភាព​នីមួយ​ៗ៕​                                 

    យ្វី​អាញ-មុនី​

ចែករំលែកអត្ថបទ