26/04/2022 - 08:33

សម្ពោធ​ទម្រង់​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិសោធន៍ “សួន​ចរាចរណ៍​សម្រាប់​កុមារ​”

(កឹង​ធើ) - គណៈ​សុវត្ថិ​ភាព​ចរាចរណ៍​ក្រុង​កឹង​ធើ និង​គណៈ​សុវត្ថិ​ភាព​ចរាចរណ៍​ខ័ណ្ឌ​និញ​កេវ​ ទើប​ប្រារព្ធ​ពិធី​ប្រ​គល់​ទម្រង់​ឆ្លង​កាត់​ បទ​ពិសោធន៍ “សួន​ចរាចរណ៍​សម្រាប់​កុមារ​” នៅ​សាលា​បឋម​សិក្សា​ង៉ោ​ក្វៀង​។​

ប៉ូលិស​ចរាចរណ៍​កំ​ពុង​ណែ​នាំ​ប្អូន​ៗ​សិស្សា​នុសិស្ស​ ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិសោធន៍​ជាក់​ស្ដែង​នៃ​ទម្រង់​ “សួន​ចរាចរណ៍​សម្រាប់​កុមារ​”។​

“សួន​ចរាចរណ៍​សម្រាប់​កុមារ​” គឺជា​ទម្រង់​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិសោធន៍​មាន​លក្ខណៈ​ជាក់​ស្ដែង​ ត្រូវ​បាន​លាត​ត្រដាង​លើ​ទីធ្លា​សាលា​ មាន​គំ​នូស​សញ្ញា​គន្លង​ផ្លូវ​គួប​ផ្សំ​នឹង​ប្រ​ព័ន្ធ​សញ្ញា​ចរាចរណ៍ ជួយ​ឱ្យ​សិស្ស​កំ​ណត់​ដឹង​ទិស​ដៅ​សម្រាប់​ចរាចរណ៍​របស់​យាន​យន្ត​ តំ​បន់​អា​ទិភាព​សម្រាប់​អ្នក​ថ្មើរ​ជើង​ឆ្លង​ផ្លូវ​។​ល។​ ពិសេស​ ទម្រង់​បាន​វិនិ​យោគ​និង​ដំ​ឡើង​នូវ​ប្រ​ព័ន្ធ​អំ​ពូល​ភ្លើង​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ទំ​នើប​ៗ​ បាន​រៀប​ចំ​ យក​លំ​នាំ​តាម​ចំ​ណុច​ចរាចរណ៍​ជាក់​ស្ដែង​ ជួយ​ប្អូន​ៗ​សិស្សា​នុសិស្ស​បង្កើត​បាន​នូវ​បំ​ណិន​យល់​ដឹង​ពី​ទិស​ដៅ​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ច្បាប់​។​

នេះ​ជា​ទម្រង់​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិសោធន៍ “សួនចរាចរណ៍​សម្រាប់​កុមារ​”ទីពីរ ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខ័ណ្ឌ​និញ​កេវ​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​ពិសោធន៍​ទម្រង់​នេះ​ នៅ​សាលា​បឋម​សិក្សា​ វ៉ត្រឿង​ត្វង កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០២០ គណៈ​កម្ម​ការ​សុវត្ថិ​ភាព​ចរាចរណ៍​ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​អង្គ​ភាព​សមត្ថ​កិច្ច​ពាក់​ព័ន្ធ​ ធ្វើ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ វាយ​តម្លៃ​ដំ​ណើរ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​និង​សកម្ម​ភាព​នៃ​ទម្រង់​នេះ​។​  លទ្ធ​ផល​បញ្ជាក់​ឱ្យ​ឃើញ​ថា​ បាន​បង្កើត​នូវ​ស្មារតី​យល់​ដឹង​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សុវត្ថិ​ភាព​ចរាចរណ៍​របស់​សិស្សា​នុសិស្ស​បាន​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ច្បាស់​ ព្រម​ជា​មួយ​នោះ​ ទម្រង់​មាន​ការ​រីក​សាយ​ទូលំ​ទូលាយ​ ទទួល​បាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ខ្ពស់​របស់​ផ្នែក​អប់រំ និង​អា​ណា​ព្យា​បាល​សិស្ស​៕​

                                  គឹម​ស្វឹង​ - ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ