29/06/2020 - 15:30

ហ្វឹក​ហ្វឺន​យោ​ធាដល់​កម្មា​ភិបាល​ថ្នា​ក់​ឃុំ​ ស្ថាប័ន​ អង្គ​ការ​

ទិដ្ឋ​ភាព​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​។​

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធាខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​រៀប​ចំ​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ចំ​នួន​១​៥​៥​រូប​ ដែល​ជាអនុប្រ​ធាន​គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធាឃុំ​ សង្កាត់​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​ និង​គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធាស្ថា​ប័ន​ អង្គ​ការ​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ កម្មា​ភិបាល​ដែល​ចូល​រួម​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បាន​រៀន​សូត្រ​ពី​ខ្លឹម​សារ​ ដូច​៖ អប់​រំនយោ​បាយ​-ច្បាប់​ កិច្ច​ការ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​និង​គ្រប់​គ្រង​រដ្ឋ​ ស្ដី​ពី​ការ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៅ​ឃុំ​ សង្កាត់​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​ ស្ថាប័ន​ និង​អង្គ​ការ​។​ កង​ជួរ​ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​កាំភ្លើង​ សញ្ញា​សម្គាល់​យោ​ធាមួយ​ចំ​នួន​; រៀប​ចំ​បែប​បទ​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​ ការ​ពារ​ថ្នាក់​ឃុំ​; ខ្លឹម​សារ​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​បទ​បញ្ជា​ការ​ងារ​ ធ្វើ​សេនា​ធិការ​ប្រ​យុទ្ធ​ និង​សេនា​ធិការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​កង​ប្រ​ជា​ស្វ័យ​ត្រា​ណ៕​                        

                                                                      លីធាន​-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ