កំសាន្ត និពន្ធ

09/04/2019 - 17:01

រៀនតាម​គំ​រូ​អ៊ំ​ហូ

                            រៀនតាម​គំ​រូ​អ៊ំ​ហូ

 

ប​ធាន​បទ​សិក្សា​លត់​ដំ​

ដែល​មាន​ខ្លឹម​សារ​ចំ​នួន​ដល់​បី​

ទី​មួយ​ត្រូវ​គោ​រព​ប្រ​ជា​ជន​

យល់​ដល់​ចិត្ត​ថ្លើម​បំ​ណង​ប្រាថ្នា ​

ទី​ពីរ​ពង្រីក​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​

ជា​ម្ចាស់​ទឹក​ដី​ដ៏​សែន​ហៅ​ហាន​

ទី​បី​គិត​គូរ​ជីវ​ភាព​ប្រ​ជា ​

រួប​រួម​សាម​គ្គី​ពល​កម្មផ​លិត​

ខ្លឹម​សារ​ទាំង​​បីគួ​រ​ខំ​ធ្វើ​តាម​

អ​នុ​វត្ត​ជាក់​ស្តែង​ឲ្យ​ផល​ជាក់​ស្បាន់​

 

 

 

 

 

តាម​គំ​រូ​អ៊ំ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី

តែ​រួប​រួម​ន័យ​លើ​ពាក្យ​ “ប្រ​ជា​”។

ដឹង​ពី​ស្រាល​ធ្ងន់​សុខ​ទុក្ខ​មីង​មា

ទើប​អាច​ចលនា​ប្រ​ជា​ជន​បាន​។

ទុក​ប្រ​ជា​ប្រុស​ស្រី​គ្រប់​រូប​ប្រាណ

ប្រើ​ប្រាស់​ក្តាប់​កាន់​សិទ្ធ​អំ​ណាច​ពិត​។

ឲ្យ​បាន​ធូរ​ធារ​សុខ​ទាំង​កាយ​ចិត្ត

លើក​ស្ទួយ​ជី​វិត​ដល់​ត្រើយ​សុខ​សាន្ត​។

ពាក្យ​ដែល​អ៊ំ​ផ្តាំ​ឧត្តម​ថ្កើង​ថ្កាន

ទើប​អាច​សន្និ​ដ្ឋាន​ថា​ជោគ​ជ័យ​ហោង​៕

                                  និព័ន្ធ៖ ច័ន្ទតារា

 

 

ចែករំលែកអត្ថបទ