06/02/2023 - 14:55

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ៤ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២៣៖

មាន​សារាចរ សេចក្ដី​សម្រេច​ចំ​នួន​ ៨ របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី ប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិ​ការ​ជន​ជាតិ​អស់​សុពល​ភាព​

តាម​សារាចរលេខ​ ០៤/២០២២/TT-UBDT ស្ដីពី​មោឃ​ភាព​សារាចរ សេចក្ដី​សម្រេច​មួយ​ចំ​នួន​របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី ប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ៤ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​ ២០២៣ គឺ​មាន​សា​រាចរ​សេច​ក្ដី​សម្រេច​ចំ​នួន​ ៨ របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​នឹង​អស់​សុពល​ភាព។

ជ្រុង​មួយ​នៃ​ផ្លូវ​ជន​បទ​នៅ​ឃុំ​អូរ​ឡឹម​ ដែល​ជា​ឃុំ​មួយ​ចំ​ណុះ​កម្ម​វិធី​ ១៣៥
នៃ​ស្រុក​ទ្រីតូង ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​។

ជាក់​ស្ដែង៖ សារាចរ​លេខ​ ២១៨/២០០៥/TT-UBDT ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​ ២០០៥ របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី ប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ ណែ​នាំ​ពី​ការ​វាយ​តម្លៃ​ឃុំ​ដែល​អនុវត្ត​សម្រេច​ទិស​ដៅ​កម្ម​វិធី​១៣៥។ សារាចរ​លេខ​ ០១/ ២០០៧/TT-UBDT ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ០៤ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​ ២០០៧ របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី ប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ ណែ​នាំ​ពី​ការ​កំ​ណត់​សមត្ថ​ភាព​អ្នក​វិនិ​យោគ​ និង​ដំណើរ​ការ​វិមជ្ឈ​ការ​ឱ្យ​ឃុំ​វិនិ​យោគ​នូវ​សំ​ណង់​ គម្រោង​ចំ​ណុះ​កម្ម​វិធី​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​សង្គម​ដល់​ឃុំ​លំ​បាក​ពិសេស​ តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ ដំណាក់​កាល​ ២០០៦-២០១០។ សារាចរ​លេខ​ ០៥/២០០៧/TT-UBDT ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​ ២០០៧ របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី ប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិការ​ជន​ជាតិ​ ណែនាំ​ពី​ការ​វាយ​តម្លៃ​ ពិនិត្យ​ទទួល​ស្គាល់​ឃុំ​ដែល​សម្រេច​ទិស​ដៅ​កម្ម​វិធី​ ១៣៥ ដំណាក់​កាល​ II។ សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ​ ០៤/២០០៧/QĐ-UBDT ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​ ២០០៧ របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ស្ដីពី​ការ​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើកម្ម​វិធី​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន​ដល់​កម្មាភិ​បាល​មូល​ដ្ឋាន​ និង​សហ​គមន៍​ អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ ១៣៥ ដំណាក់​កាល​ II។ សា​រាចរ​លេខ​ ០១/២០០៩/TT-UBDT ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​ ២០០៩ របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ធ្វើ​វិសោ​ធនកម្ម​នូវ​ចំ​ណុច​មួយ​ចំ​នួន​នៃ​ប្រ​ការ​ ២ មាត្រា ២ នៃ​សេច​ក្ដី​សម្រេច​លេខ​ ០៤/២០០៧/ QĐ-UBDT ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០០៧ របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ស្ដីពី​ការ​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​កម្ម​វិធី​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន​ដល់​កម្មាភិ​បាល​មូល​ដ្ឋាន​ និង​សហ​គមន៍​ អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ ១៣៥ ដំណាក់​កាល​ II។ សា​រាចរ​លេខ​ ០១/២០១៥/TT-UBDT ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​ ២០១៥ របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ កំ​ណត់​ស្ដីពី​ប្រជា​សវនា​ការ​ ដោះ​ស្រាយ​បណ្ដឹង​តវ៉ា ថ្កោល​ទោស​ ចំ​ណុះ​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​អភិបាល​កិច្ច​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​។ សា​រាចរ​លេខ​ ០១/២០១៧/TT-UBDT ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៧ របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ បាន​ចែង​លម្អិត​ពី​ការ​អនុ​វត្ត​គម្រោង​ ២ (កម្ម​វិធី​ ១៣៥) ចំ​ណុះ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​ដោយ​ចីរ​ភាព​ ដំណាក់​កាល​ ២០១៦ - ២០២០។ សា​រាចរ​លេខ​ ០២/២០១៧/TT-UBDT ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៧ របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ណែ​នាំ​អនុវត្ត​សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ​ ២០៨៥/QĐ-TTg ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​ ២០១៦ របស់​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ផ្ដល់​សច្ចា​ប័ន​គោល​នយោ​បាយ​ពិសេស​ដោយ​ឡែក​ជំនួយ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ - សង្គម​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ ដំណាក់​កាល​ ២០១៧ - ២០២០៕

                                ថាញ​ឡុង​ - ថាច់ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ