12/09/2022 - 14:56

ព័ត៌​មាន​ប្រ​ជា​ជន​គប្បី​ដឹង​ពីការ​ដក​ហូត​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​

ព័ត៌​មាន​ពីការ​ដក​ហូត​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​ក្រ​ដាស​ ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ជា​ច្រើន​បារម្ភ​ ដ្បិត​អី ​នេះ​ជា​ប្រ​ភេទ​ក្រដាស​ស្នាម​ធ្លាប់​ប្រើ​ប្រាស់​សម្រាប់​បញ្ជាក់​ពីកន្លែង​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ការ​ដោះ​ដូរ​ ធ្វើ​បែប​បទ​រដ្ឋ​បាល​។​ កា​សែត​កឹង​ធើ សូម​ឧទ្ទេស​នាម​នូវ​ព័ត៌​មាន​ដែល​ប្រ​ជា​ជន​គប្បី​ដឹង​ពី​ការ​ដក​ហូត​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​។

នគរ​បាល​សង្កាត់​ឡុង​តៀង​ ខ័ណ្ឌ​ប៊ិញ​ធ្វី ក្រុង​កឹង​ធើ កំ​ពុង​បំ​ពេញ​បែប​បទ​ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​អចិន្រ្តៃយ៍​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។​ រូប​ថត​៖ វ៉ាន់​ត្រៀង​

ករណី​ត្រូវ​ដក​ហូត​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​

យោង​តាម​សេចក្តី​កំ​ណត់​នៅ​ប្រ​ការ​ ២ មាត្រា​ ២៦ នៃ​សារាចរ​លេខ​ ៥៥/២០២១/TT-BCA ប្រ​ជា​ជន​នឹង​ត្រូវ​ដក​ហូត​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​ឡើង​វិញ​ ខណៈ​ពេល​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​អចិន្រ្តៃយ៍​; កែ​តម្រូវ​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្ន​ន័យ​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​; កាត់​ឈ្មោះ​ចេញ​ពីគ្រួ​សារ​; លុប​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​អចិន្រ្តៃយ៍​; ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​; ពន្យា​ពេល​ស្នាក់​នៅ​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​; លុប​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​ ជា​ហេតុ​ធ្វើ​ឱ្យ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​ សៀវ​ភៅ​ស្នាក់​នៅ​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​។​

ពេល​អនុវត្ត​បែប​បទ​ណា​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ខាង​លើ​ ទន្ទឹម​នឹង​ការ​ដក​ហូត​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​ ស្ថាប័ន​ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​នឹង​កែ​តម្រូវ​ធ្វើ​ បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ព័ត៌​មាន​ចូល​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ ទិន្ន​ន័យ​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​ ហើយ​មិន​ផ្ដល់​ជូន​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​ថ្មី​ ឬ​ផ្ដល់​ជូន​ឡើង​វិញ​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​ដែល​បាន​ដក​ហូត​នោះ​ទេ។​

ផ្ដល់​ជូន​លិខិត​ស្នាម​អ្វី​សម្រាប់​ប្រើ​ជំនួស​ ខណៈ​ពេល​ដកហូត​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​ ?

ចំ​ពោះ​ករណី​នេះ​ យោង​តាម​មា​ត្រា​ ១៧ សារាចរ​លេខ​ ៥៥/២០២១/TT-BCA ពល​រដ្ឋ​មាន​សិទ្ធិ​សំ​ណូម​ពរ​ស្ថាប័ន​គ្រប់​គ្រង​ការ​ស្នាក់​នៅ​ ផ្ដល់​ជូន​លិខិត​បញ្ជាក់​ព័ត៌​មាន​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​ ពេល​មាន​តម្រូវ​ការ​ប្រើ​ អនុវត្ត​តាម​ ២ របៀប​ដូច​ តទៅ​៖ ទៅ​កាន់​ស្ថា​ប័ន​ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ ដើម្បី​សុំ​ក្រដាស​ស្នាម​បញ្ជាក់​ពី​ព័ត៌​មាន​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​ (ប្រ​ការ​ ៤ មាត្រា​ ២ នៃ​ច្បាប់​ស្នាក់​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២០ ពន្យល់​ពី​ស្ថាប័ន​ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖ ស្ថា​ប័ន​ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​ គឺ​ស្ថា​ប័ន​គ្រប់​គ្រង​ស្នាក់​នៅ​ដោយ​ផ្ទាល់​អនុវត្ត​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​របស់​ពល​រដ្ឋ​ រួម​មាន​នគរ​បាល​ឃុំ​ សង្កាត់​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​; នគរ​បាល​ស្រុក​ ខ័ណ្ឌ​ ទីរួម​ខេត្ត​ ក្រុង​ ចំ​ណុះ​ខេត្ត​ ក្រុង​ចំ​ណុះ​មជ្ឈិម​ កន្លែង​ដែល​គ្មាន​អង្គ​ភាព​រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ឃុំ​); ឬ​ផ្ញើ​សំ​ណូម​ពរ បញ្ជាក់​ព័ត៌​មាន​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​ តាម​រយៈ​សេវា​កម្ម​សាធា​រណៈ​ថ្នាក់​ជាតិ​ សេវា​កម្ម​សាធា​រណៈ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ស្នាក់​នៅ​ សេវា​កម្ម​សាធា​រណៈ​នៃ​ក្រសួង​នគរ​បាល​។​

រយៈ​ពេល​ផ្ដល់​ជូន​លិខិត​បញ្ជាក់​ព័ត៌​មាន​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​

ក្នុង​រយៈ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ ៣ ថ្ងៃ​ ស្ថា​ប័ន​ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​ មាន​ភារ​កិច្ច​បញ្ជាក់​ព័ត៌​មាន​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​ តាម​រយៈ​ឯក​សារ​ឬ​ឯក​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូនិក​ តាម​ការ​សំ​ណូម​ពរ​របស់​ពល​រដ្ឋ​។​ ខ្លឹម​សារ​លិខិត​បញ្ជាក់​ព័ត៌​មាន​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​ រួម​មាន​ខ្លឹម​សារ​ព័ត៌​មាន​ពីពេល​វេលា​ ទីតាំង ​រូប​ភាព​ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​។​

សុពល​ភាព​នៃ​លិខិត​បញ្ជាក់​ព័ត៌​មាន​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​

លិខិត​បញ្ជាក់​ព័ត៌​មាន​ស្នាក់​នៅ​មាន​តម្លៃ​រយៈ​ពេល​ ៦ ខែ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ផ្ដល់​ជូន​ទៅ​លើ​ករណី​បាន​កំ​ណត់​ត្រង់​ប្រ​ការ​ ១ មាត្រា​ ១៩ នៃ​ច្បាប់​ស្នាក់​នៅ​៖ “កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​របស់​អ្នក​ដែល​គ្មាន​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​អចិន្រ្តៃយ៍​និង​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​ ដោយ​សារ​មិន​គ្រប់​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​អចិន្រ្តៃយ៍​ ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​ ជាកន្លែង​កំ​ពុង​រស់​នៅ​របស់​អ្នក​នោះ​; ករណី​គ្មាន​កន្លែង​រស់​នៅ​ច្បាស់​លាស់​ គឺ​កន្លែង​ដែល​កំ​ពុង​រស់​នៅ​ត្រូវ​បាន​កំ​ណត់​សម្គាល់​ថា​ ជា​អង្គ​ភាព​រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ឃុំ​ កន្លែង​អ្នក​នោះ​កំ​ពុង​រស់​នៅ​។​ អ្នក​គ្មាន​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​អចិន្រ្តៃយ៍​ កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​ គប្បី​ផ្ដល់​ព័ត៌​មាន​ពី​កន្លែង​ដែល​ខ្លួន​កំ​ពុង​រស់​នៅ​ជូន​ស្ថាប័ន​ចុះ​ឈ្មោះ​ស្នាក់​នៅ​”។​

មាន​សុពល​ភាព​ ៣០ ថ្ងៃ​ រាប់​តាំង​ពីថ្ងៃ​ផ្ដល់​ជូន​ ចំ​ពោះ​ករណី​បញ្ជាក់​ពីព័ត៌​មាន​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​

ករណី​ពលរដ្ឋ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ កែ​តម្រូវ​ព័ត៌​មាន​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​ និង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ក្នុង​ទិន្ន​ន័យ​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​ គឺ​លិខិត​បញ្ជាក់​ពី​ព័ត៌​មាន​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​ នឹង​អស់​សុពល​ភាព​ ចាប់​ពីពេល​ផ្លាស់​ប្ដូរ​។​

តើ​ពេល​ណា​ទើប​លែង​ប្រើ​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ ?

ប្រ​ការ​ ៣ មាត្រា​ ៣៨ នៃ​ច្បាប់​ស្នាក់​នៅ​បាន​កំ​ណត់​៖ សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​និង​មាន​តម្លៃ​ដូច​ជា​លិខិត​ស្នាម​ ឯក​សារ​បញ្ជាក់​ពី​ការ​ស្នាក់​នៅ​រហូត​ដល់​ដាច់​ថ្ងៃ​ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០២២។​

តាម​រយៈ​នោះ​ គឺ​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១ ខែ​មក​រា​ ឆ្នាំ​ ២០២៣ សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ “ប្រ​កាស​លែង​ប្រើ​” ជា​ផ្លូវ​ការ​ និង​អស់​សុពល​ភាព​ប្រើ​ប្រាស់​។​ ព្រម​ជា​មួយ​នោះ​ ស្ថាប័ន​សមត្ថ​កិច្ច​ នឹង​គ្រប់​គ្រង​ព័ត៌​មាន​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​ ដោយ​វិធី​អេ​ឡិច​ត្រូនិក​ ឬ​ហៅ​ថា​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​អេឡិច​ត្រូ​និក​។​

ពេល​ត្រូវ​ដក​ហូត​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​ ធ្វើ​ម្ដេចអាច​ស្វែង​រក​បើក​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូនិក​ ?

ប្រ​ជា​ជន​អាច​ស្វែង​រក​បើក​លេខ​កូដ​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​អេឡិច​ត្រូនិក​របស់​ខ្លួន​ តាម​ច្រក​ព័ត៌​មាន​អេឡិច​ត្រូ​និក​នៃ​ធា​នា​រ៉ាប់​រង​សង្គម​វៀត​ណាម​ នៅ​អា​សយដ្ឋាន​  https://baohiemxahoi. gov.vn/Pages/default.aspx។​

ត្រង់​តារា​ងស្វែង​រក​អន​ឡាញ​នៃ​ website គ្រាន់​តែ​វាយ​បញ្ចូល​គោត្ត​នាម​ ខេត្ត​ ក្រុង​ លេខ​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ពល​រដ្ឋ​/អត្ត​សញ្ញា​ណ​ប័ណ្ណ​ ប្រ​ជា​ជន​អាច​ស្វែង​រក​បាន​ទាំង​លេខ​កូដ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សង្គម​ និង​លេខ​សៀវ​ភៅ​គ្រួ​សារ​របស់​ខ្លួន​៕​

           យោង​តាម​កាសែត​កឹង​ធើភាសា​វៀត​-ប្រែសម្រួល​៖ ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ