ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

03/01/2022 - 08:13

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ពិភាក្សា​ការ​ងារ​ជាមួយ​ធនា​គារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​ស៊ី​

នៅ​ការិ​យាល័យ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ទើប​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​ពិភាក្សា​ការ​ងារ​ សហការ​ជា​មួយ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​ស៊ី​ (ADB) ។​ កិច្ច​ពិភាក្សា​ការ​ងារ​នេះ​ ដឹក​នាំ​ដោយ​អនុ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ អីុ​ថុង​ រួម​ជាមួយ​នឹង​លោក​ Andrew Jeffries នាយក​ធនា​គារ​ជាតិ​ ADB ។​

 លោក​អីុថុង អនុ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ជូន​វត្ថុ​អនុ​ស្សាវរីយ៍​ដល់​លោក​ Andrew Jeffries និង​ក្រុម​ការ​ងារ​នៃ​ ADB ។​

ថ្លែង​ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​នេះ​ អនុ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ អីុ​ថុង គូស​បញ្ជាក់​ ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ប្រ​ភព​ធនធាន​ក្នុង​ប្រ​ទេស​នៅ​មាន​កម្រិត​ ការ​បន្ត​កៀរ​គរ​ប្រ​ភព​ធនធាន​ ពីម្ចាស់​ឧបត្ថម្ភ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​ ក្នុង​នោះ​ មាន​ធនាគារ​ ADB គឺ​ចាំ​បាច់​ណាស់​ត្រូវ​នឹង​គោល​ការណ៍​ គោល​នយោ​បាយ​របស់​បក្ស​និង​រដ្ឋា​ភិបាល​វៀត​ណាម​។​ ជាមួយ​នឹង​ប្រ​ភព​ធនធាន​នេះ​ កម្ម​វិធី​ គម្រោង​នានា​នឹង​រួម​ចំ​ណែក​ដោះ​ស្រាយ​ភាព​ក្រី​ក្រ ភាព​មិន​ស្មើ​ភាព​ មិន​ជឿន​លឿន​ និង​បើក​ឱកាស​ថ្មី​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ – សង្គម​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​លំ​បាក​របស់​វៀត​ណាម​។​

មាន​ប្រ​សាសន៍​ក្នុង​ឱកាស​ពិភាក្សា​ការ​ងារ​ លោក​ Andrew Jeffries នាយក​ធនាគារ​ជាតិ​ ADB បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌​មាន​ពី​គម្រោង​មួយ​ចំ​នួន​របស់​ ADB ដែល​កំ​ពុង​អនុវត្ត​នៅ​វៀត​ណាម​។​ រយៈ​ពេល​កន្លង​ ADB បាន​ទៅ​ទស្សនា​ផ្ទាល់​នៅ​ទីតាំង​មួយ​ចំ​នួន​នៃ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ វាយ​តម្លៃ​ពីទំ​ហំ​ លក្ខណៈ​ប្រ​សិ​ទ្ធភាព​នៃ​គម្រោង​ និង​មាន​វិធាន​ការ​ជាក់​ស្ដែង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ខាង​មុខ​។​

តាម​រយៈ​កិច្ច​ពិភាក្សា​ការ​ងារ​នេះ​ ភាគី​ទាំង​ពីរបាន​ឯក​ភាព​លើ​វិធី​សហការ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ខាង​មុខ​។​ យោង​តាម​នោះ​ ការ​សហកា​រនឹង​ផ្អែក​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ហ្មត់​ចត់​ ឯក​ភាព​តាំង​ពីផែន​ការ​រហូត​ដល់​ដំណើរ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​។​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ក្នុង​តួនាទី​អភិបាល​កិច្ច​ស្ដី​ពីការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ និង​បន្ត​ធ្វើ​ជាស្ថាប័ន​ ដើម​ទង​នៅ​មជ្ឈិម​ ជួយ​ដល់​ភូមិ​ភាគ​ទាំង​ឡាយ​ក្នុង​ការ​ងារ​ត្រៀម​បម្រុង​គម្រោង​និង​ចង​សម្ព័ន្ធ​ជាមួយ​នឹង​ម្ចាស់​ឧបត្ថម្ក សំ​ដៅ​ធានា​ការ​ឯក​ភាព​ អំ​ពី​ទិស​ដៅ​ ខ្លឹម​សារ​ ល្បឿន​ដំណើរ​ការ​កម្ម​វិធី​ គម្រោង​តាម​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​និង​ម្ចាស់​ឧបត្ថម្ក ។​

ជាក់​ស្ដែង​ចំ​ពោះ​គម្រោង​ដែល​កំ​ពុង​ត្រៀម​ធ្វើ​ការ​ចរចា​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​នឹង​សហការ​ជិត​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​នឹង​ ADB ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ចរចា​ទៅ​តាម​ផែន​ការ​។​ ចំ​ណែក​គម្រោង​ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​ជំនួយ​បច្ចេក​ទេស​ ADB នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​រាល់​បែប​បទ​ខាង​ច្បាប់​តាម​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​។​ យោង​តាម​មូល​ដ្ឋាន​នោះ​ ភាគី​ទាំង​ពីរ​បាន​រួម​គ្នា​ឯក​ភាព​ចាប់​ពីផែន​ការ​រហូត​ដល់​ដំណាក់​ការ​អនុវត្ត​៕​

    យោង​៖ baodantoc.vn- ប្រែសម្រួល​៖ ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ