ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

26/07/2021 - 08:41

ស្នើ​សុំ​ចំ​ណាយ​ ៥,៦៧ ពាន់​លាន​ដុង​ ឧប​ត្ថម្ភ​អ្នក​លក់​ឆ្នោត​ដែល​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​ COVID-១៩

ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត​សមា​ជិក​មួយ​ឆ្នោត​ជាតិ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ផ្ញើ​លិខិត​ជូន​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ស្នើ​សុំ​គោល​ការណ៍​ដើម្បី​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​ណាយ​ប្រាក់​ ៥,៦៧ ពាន់​លាន​ដុង​ ឧប​ត្ថម្ភ​ដល់​អ្នក​ដើរ​លក់​ឆ្នោត​ក្នុង​ខេត្ត​ប្រ​មាណ​ ៦.៣០០ នាក់​ កម្រិត​ឧប​ត្ថម្ភ​ ៦០.០០០ ដុង​ម្នាក់​/ថ្ងៃ​។​ ឧប​ត្ថម្ភ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ១៥ ថ្ងៃ​ ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី ៩ ខែក​ក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០២១ ផ្តើម​ពីប្រ​ភព​ថវិកា​សោ​ហ៊ុយ​ស្វ័យ​តក្នុង​ការ​ចំ​ណាយ​លើ​អា​ជីវ​កម្ម​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​។​ រូប​ភាព​ឧប​ត្ថម្ភ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជា​សាច់​ប្រាក់​ តាម​រយៈ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។

អ្នកលក់​ឆ្នោត​បានទទួលឧបត្ថម្ភប្រាក់កាលពីឆ្នាំ ២០២០ ដោយរងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-១៩

ក្នុង​អំ​ឡុង​ពេល​ជំងឺ​ COVID-១៩ កាល​ពី​ពាក់​កណ្តាល​ឆ្នាំ​ ២០២០ ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​សមា​ជិក​មួយ​ឆ្នោត​ជាតិ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ក៏​បាន​ឧប​ត្ថម្ភ​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​ ៦,២ ពាន់​លាន​ដុង​ដល់​អ្នក​លក់​ឆ្នោត​ជិត​ ៦.៣០០ នាក់​ ដែល​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ៕​

                               លីធាន​-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ