08/06/2020 - 14:14

៥​៦​៦​គ្រួ​សារ​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ជម្នះ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ជំ​ងឺ​កូវីដ-១​៩​ និង​ភាព​រ​ាំងស្ងួត​

លោក​ង្វៀន​ហ្វាង​ហ៊ីប អនុរដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​កសិកម្ម​និង​អភិវឌ្ឍ​ជន​បទ​ (ឈរ​ទី៤​រាប់​ពី​ខាង​ស្តាំ​) ជូន​ធុង​ចម្រោះ​ទឹក​និង​ទឹក​លាង​ដៃ​ដល់​គ្រួ​សារ​ប្រ​ជា​ជន។​

សុក​ត្រាំង​៖ អង្គ​ការ​ Unicef (មូល​និធិ​អង្គ​ការ​សហប្រ​ជាជាតិ​ដើម្បី​កុមារ​) ទើប​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​ផ្តល់​ជំ​នួយ​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ប្រ​មាណ​ ១​៤​២​ គ្រួ​សារ​ អា​គារ​សិក្សា​ចំ​នួន​៣​ខ្នង​ និង​ដំ​ណា​ក់​សុខា​ភិបាល​នៅ​ឃុំ​តាយវ៉ាន់​ ស្រុក​ត្រឹង​ដេ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។​ គ្រួ​សារ​នីមួយ​ៗ​ទទួល​បាន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ធុង​ចម្រោះ​ទឹក​១​ និងសាប៊ូ៥​ដុំ​។​ ដោយ​ឡែក​នៅ​សាលា​រៀន​នីមួយ​ៗ​ ទទួលបាន​ឧបត្ថម្ភ​ធុង​ចម្រោះ​ទឹក​ចំ​នួន​ ៧​ សាប៊ូ ៤​៥​ ដុំ​ និង​ទឹក​លាង​ដៃ​ស្ងួត​ចំ​នួន​ ៧​០ ដប​ ដំ​ណា​ក់​សុខា​ភិបាល​ទទួល​បាន​ទឹក​លាង​ដៃ​ស្ងួត​ចំ​នួន​៥​០ដប​។​ កម្ម​វិធី​អនុវត្ត​តាម​រយៈ​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ទឹក​ស្អាត​និង​អនា​ម័យបរិស្ថាន​ជន​បទ​ សហកា​រនឹង​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ទឹក​ស្អាត​និង​អនា​ម័យបរិស្ថាន​ជន​បទ​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។​

ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​មាន​ ៥​៦​៦​ គ្រួ​សារ​ចំ​ណុះ​ឃុំ​ចំ​នួន​ ៤​  និង​សាលារៀន​ចំ​នួន​ ១​១​ ដំ​ណា​ក់​សុខា​ភិបាល​ចំ​នួន​ ១​១​ ចំ​ណុះ​ ស្រុក​ចំ​នួន​ ២​ គឺស្រុក​មីទូ និង​ត្រឹង​ដេ បាន​ទទួល​ផល​ពី​កម្ម​វិធី​ផ្តល់​ជំ​នួយ​អំ​ពី​ទឹក​ស្អាត​និង​អនា​ម័យ ដើម្បី​បង្ការ​ប្រ​យុទ្ធ​ជំ​ងឺ​កូវីដ- ១​៩​ ជម្នះ​ភាព​រាំងស្ងួត​របស់​អង្គ​ការ​ Unicef ៕​

                                                               យ្វីអា​ញ់-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ