06/07/2020 - 15:23

ធ្វើ​ទង្វើ​ល្អ​មាន​ប្រ​យោ​ជន៍​ដល់​សុខ​ភាព​និង​អា​យុ​វែង​

មិន​ថា​ការ​ចូល​រួម​ក្នុង​ចលនា​ដាំ​ដើម​ឈើ​ ឬ​ចែក​ជូន​អា​ហា​រដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ដល់​អ្នក​ក្រនោះ​ទេ​ ការ​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ងារ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ជាប្រ​ចាំ​ អា​ច​ជួយ​មនុស្ស​ចាស់​ឱ្យ​មាន​ភាព​សប្បាយ​ សុខ​ភាព​ល្អ​និង​មាន​អា​យុ​វែង​ - ក្រុម​អ្នក​វិទ្យា​សាស្ត្រ​ប្រ​ទេ​ស​អា​មេរិក​ បាន​អះ​អា​ង​ដូច្នេះ​។​

ធ្វើ​ការ​ងារ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​កាត់​បន្ថយ​ហា​និភ័យ​នៃ​ការ​ស្លាប់​។​ រូប​៖ AARP

ដើម្បីឈាន​ដល់​ការ​សន្និ​ដ្ឋាន​នេះ​ ក្រុម​អ្នក​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ដឹក​នាំដោយបណ្ឌិត​ Eric Kim នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សុខ​ភាព​និង​សុភ​មង្គល​នៃ​សាក​លវិទ្យា​ល័យ​ Harvard បាន​វិភាគ​ទិន្ន​ន័យ​រយៈ​ពេល​៤​ឆ្នា​ំ​នៃ​មនុស្ស​ជិត​១​៣​.០០០នា​ក់ មាន​អា​យុ​ចាប់​ពី​៥​០ឆ្នា​ំ​ឡើង​ទៅ​ ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ថ្នា​ក់​ជាតិ​។​ លទ្ធ​ផល​បាន​បង្ហា​ញ​ថា​ បើ​ប្រៀប​នឹង​ក្រុម​ដែល​មិន​បាន​ជួយ​សហគមន៍ ក្រុម​បាន​ចំ​ណា​យ​ពេល​តិច​បំ​ផុត​១​០០ម៉ោង​/ឆ្នា​ំ​) (ប្រ​ហែល​២​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​) ធ្វើ​ការ​ងារ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​បាន​កាត់​បន្ថយ​ហា​និភ័យ​នៃ​ការ​ស្លាប់​។​ ទន្ទឹម​នឹងនោះ​ មិន​សូវ​មាន​ការ​ថមថយ​កម្លាំង​និង​ហា​ត់ប្រាណ​ជាប្រ​ចាំ​ជាង​។​ ប្រ​យោ​ជន៍ទាំង​អស់​នេះ​ តែង​នា​ំមក​សុខ​ភាព​ល្អ​ជាង​។​

យោ​ងតាម​ប្រ​សាសន៍​បណ្ឌិត​Kim ក្រៅ​ពី​ពង្រឹង​សាម​គ្គី​ភាព​សហគមន៍ ​ធ្វើ​ការងារ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ក៏​ញុាំង​ឱ្យ​ជីវ​ិតរបស់​មនុស្ស​ចាស់​រឹតតែ​មាន​ការ​សម្បូរ​បែប​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​ការ​ពង្រឹង​ទំ​នា​ក់​ទំ​នង​ជាមួយ​អ្នក​ដទៃ​ ហើយ​យល់​ពី​អត្ថ​ន័យ​នៃ​ជីវ​ិតនិង​មាន​សុខ​ភាព​ល្អ​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ច្រាន​ថយ​អា​រម្ម​ណ៍ឯកោ ធុញ​ថបនិង​ភាព​អស់​សង្ឃឹមដែល​មិន​ល្អ​សម្រាប់​សុខ​ភាព​មនុស្ស​ចាស់​៕​

                         យោ​ងហឿង​ថា​វ (HealthDay News, StudyFinds)-ទីទុយ​

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
បណ្ឌិត​ Eric Kim