09/12/2019 - 16:50

កឹង​ធើ​ត្រៀម​លក្ខណៈ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​អប់​រំចំ​ណេះ​ទូទៅ​ថ្មី​

ចុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២​០​១​៨​ ក្រសួង​អប់​រំ និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​បាន​ប្រ​កាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​កម្ម​វិ​ធី​ជា​ទូទៅ​និង​កម្ម​វិ​ធី​មុខ​វិ​ជ្ជា​សិក្សា​ សកម្ម​ភាព​អប់​រំក្នុង​កម្ម​វិ​ធី​អប់​រំចំ​ណេះ​ទូទៅ​ថ្មី​ចំ​នួន​២​៧​។​ ផ្នែក​សិក្សា​អប់​រំក្រុង​កឹង​ធើ​ បាន​និង​កំ​ពុង​ខ្នះ​ខ្នែង​ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​ការ​ងារ​ត្រៀម​បម្រុង​ដើម្បី​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​អនុ​វត្ត​នូវ​កម្ម​វិ​ធី​ថ្មី​នេះ​ឱ្យ​បាន​រលូន​។​

កម្ម​វិ​ធី​អប់​រំទូទៅ​ថ្មី​ សង្ឃឹម​ថា​នឹង​ជួយ​អភិ​វឌ្ឍ​ន៍វិ​ជ្ជា​សម្បត្តិ​និង​ចរិយា​សម្បត្តិ​របស់​សិស្ស​។​

អ្នក​ឯ​កទេស​ជា​ច្រើន​បាន​ឱ្យ​តម្លៃ​ កម្ម​វិ​ធី​អប់​រំចំ​ណេះ​ទូទៅ​ដែល​កំ​ពុង​អនុ​វត្ត​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​កសាង​ដោយ​ផ្អែក​លើ​លំ​នាំ​ខ្លឹម​សារ​ ធ្ងន់​ខាង​ការ​ផ្ដល់​ចំ​ណេះ​ដឹង​ មិន​ទាន់​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​ដល់​ការ​ជួយ​សិស្ស​ប្រើ​ប្រាស់​ចំ​ណេះ​ដឹង​   ដែល​បាន​រៀន​យក​ទៅ​អនុ​វត្ត​ក្នុង​ភាព​  ជា​ក់​ស្ដែង​។​ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នេះ ​កម្ម​វិ​ធី​អប់​រំចំ​ណេះ​ទូទៅ​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​កសាង​តាម​ទម្រង់​អភិ​វឌ្ឍ​ន៍ សម​ត្ថ​ភាព​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ចំ​ណេះ​ដឹង​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ ជា​ក់​ស្ដែង​ ទាន់​សម័យ​ និង​អភិ​វឌ្ឍ​ន៍នូវ​ចរិយា​សម្បត្តិ​និង​វិ​ជ្ជា​សម្បត្តិ​ដែល​សាលា​និង​សង្គម​ចង់​បាន​។​ កម្ម​វិ​ធី​អប់​រំចំ​ណេះ​ទូទៅ​ថ្មី​ បាន​បែង​ចែក​ដាច់​ស្រឡះ​ជា​ពីរដំណាក់​កាល​៖ ដំណាក់​កាល​អប់​រំជា​មូល​ដ្ឋាន​ (ចាប់​ពី​ថ្នាក់​ទី​១​ដល់​ទី​៩​) និង​ដំណាក់​កាល​អប់​រំកំ​ណត់​គោ​ល​ដៅ​វិ​ជ្ជា​ជីវៈ​ (ចាប់​ពី​ថ្នា់ទី​១​០​ ដល់​ទី​១​២​)។​ កម្ម​វិ​ធី​សិក្សា​អប់​រំចំ​ណេះ​ទូទៅ​ថ្មី​ ត្រូវ​បាន​អនុ​វត្ត​ទៅ​តាម​ផែន​ការ​៖ ឆ្នាំ​សិក្សា ​២​០​២​០​-២​០​២​១​ សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី១​ ឆ្នាំ​សិក្សា  ​២​០​២​១​-២​០​២​២​ សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី​២​ និង​ទី​៦​ ឆ្នាំ​សិក្សា ​២​០​២​២​-២​០​២​៣​ សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី​៣​ ទី​៧​ និង​ទី​១​០​ ឆ្នាំ​សិក្សា​   ២​០​២​៣​- ២​០​២​៤​  សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី​៤​ ទី​៨​និង​ទី​១​១​ ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២​០​២​៤​-២​០​២​៥​  សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី​៥​ ទី​៩​ និង​ទី ១​២​។

យោង​តាម​ក្រសួង​អប់​រំនិង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ក្រុង​កឹង​ធើ​ ផ្នែក​អប់​រំក្រុង​បាន​កសាង​ផែន​ការ​និង​ចង្អុល​ការ​ដល់​អង្គ​ភាព​នានា​ ត្រៀម​បម្រុង​ឱ្យ​បាន​ល្អ​ក្នុង​ការ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​អប់​រំចំ​ណេះ​ទូទៅ​ថ្មី​។​ ក្រៅ​ពីការ​ត្រៀម​បម្រុង​ខាង​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​ បំ​ពាក់​គ្រឿង​ឧប​ករណ៍​បង្រៀន​ ការ​កសាង​កង​ជួរ​គ្រូ​បង្រៀន​មាន​សម​ត្ថ​ភាព​ ផ្នែក​អប់​រំបណ្ដុះ​បណ្ដាល​នៅ​ទាំង​រៀប​ចំ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​កម្ម​វិ​ធី​ថ្មី​ ធ្វើ​យ៉ាង​ណាដើម្បី​គ្រូ​បង្រៀន​ ពេល​ចាប់​អនុ​វត្ត​ជា​ក់​ស្ដែង​មិន​មាន​ភាព​ស្ទាក់​ស្ទើរ​ ពិសេស​គឺ​នៅ​តាម​សាលា​មួយ​ចំ​នួន​ដែល​នៅ​ឆ្ងាយ​ពីមជ្ឈ​មណ្ឌល​ និង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​។​

និយាយ​ដល់​ការ​ងារ​ត្រៀម​បម្រុង​ដើម្បី​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​អប់​រំចំ​ណេះ​ទូទៅ​ថ្មី​ លោក​ហ្វិញ​វ៉ាន់​វ៉ាត់ ប្រ​ធាន​ការិ​យាល័យ​អប់​រំនិង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ស្រុក​កើ-ដ (ក្រុង​កឹង​ធើ​) ឱ្យ​ដឹង​៖ “ស្រុក​កើ-ដ មាន​សិស្ស​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​កំ​ពុង​រៀន​ច្រើន​ ហេតុ​នោះ​ ក្រៅ​ពីការ​ងារ​ត្រៀម​បម្រុង​ខាង​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​ កង​ជួរ​គ្រូ​បង្រៀន​ ផ្នែក​អប់​រំក៏​មាន​ការ​ត្រៀម​បម្រុង​ដល់​ការ​ងារ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ ក៏​ដូច​ជា​ការ​ជំនួយ​ខាង​ភាសា​វៀត​ ដើម្បី​ប្អូន​ៗ​ងាយ​ស្រួល​យល់​មេរៀន​ពេល​រៀន​តាម​កម្ម​វិ​ធី​ថ្មី​”។​ តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​គ្រូ​វ៉ាត់ ទូទាំង​ស្រុក​កើ-ដ មាន​សាលា​បឋម​សិក្សា​ចំ​នួន ​២​៣​, អនុ​វិ​ទ្យា​ល័យ​ចំ​នួន៨ ​ដោយ​មាន​បន្ទប់​រៀន​ចំ​នួន​ ៤​៣​៥​ មាន​បុគ្គ​លិក​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​ ៩​៨​១​ នាក់​។​ សាលា​បឋម​សិក្សា​ទាំង​នេះ​ភាគ​ច្រើន​ សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជា​តិ​ ឬ​ក៏​មាន​ការ​កសាង​យ៉ាង​រឹង​មាំ​ឆ្លើ​យ​តប​តាម​តម្រូវ​ការ​សិក្សា​     ខណៈ​ពេល​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​អប់​រំថ្មី​។​       លោក​គ្រូ​ត្រឹង​វ៉ាន់​វ៉ី  នាយ​ក​សាលា​បឋម​សិក្សា​ថា​ញ់ភូ ២​ ស្រុក​កើ-ដ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២​០​១​៧​ ស្រុក​បាន​វិ​និ​យោ​គ​ថវិ​កា​ប្រ​មាណ​ ១​៩ ​ពាន់​លាន​ដុង​ ដើម្បី​កសាង​សាលា​ថ្មី​ ហេតុ​នោះ​ ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២​០​១​៨​ សាលា​បឋម​សិក្សា​ថា​ញ់ភូ ២​ បាន​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជា​តិ​ សិស្ស​រៀន​២ ​ពេល​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ទាំង​ ១​០​០​%។​ បច្ចុ​ប្បន្ន​ គ្រូ​បង្រៀន​របស់​សាលា​មាន​កម្រិត​វិ​ជ្ជា​ជីវៈ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​និង​លើ​សកម្រិត​បទ​ដ្ឋាន​ទាំង​ ១​០​០​% ម្ល៉ោះ​ហើយ​ បាន​ត្រៀម​លក្ខណៈ​ដើម្បី​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​អប់​រំទូទៅ​ថ្មី​៕

               ហាថា​ញ់-ពេជ្រ​សឿន

ចែករំលែកអត្ថបទ