លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "Sapa: សាប៉ា ហា​យ៉ាង​៖ ម៉ា​យចូវ​៖ ហូបាបែ៖"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភ្នំ​របស់​វៀត​ណាម​ចំ​នួន​៥​ល្បី​ឈ្មោះ​លើ​ទំ​ព័រ​កាសែត​បរ​ទេស​

ភ្នំ​របស់​វៀត​ណាម​ចំ​នួន​៥​ល្បី​ឈ្មោះ​លើ​ទំ​ព័រ​កាសែត​បរ​ទេស​ 

ធ្វើសមទិន 27-02-2020

តំ​បន់​ភ្នំ​ចំ​នួន​៥​នេះ​បាន​ល្បី​ឈ្មោះ​និង​លេច​ឡើង​ជា​ញឹក​ញាប់លើ​ទំព័រ​កា​សែត​បរ​ទេស​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ពេល​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​បរ​ទេស​មាន​បំ​ណង​មក​ទេស​ចរណ៍​នៅ​វៀត​ណាម គឺ​តែង​ចាប់​អា​រម្មណ៍​ដល់​តំ​បន់ទាំង​នេះ។​

Tag: Sapa: សាប៉ា ហា​យ៉ាង​៖ ម៉ា​យចូវ​៖ ហូបាបែ៖