លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "��������������������������������������������������������� ������/������������/QH������"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អប់​រំច្បាប់​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​នៅ​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​

ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អប់​រំច្បាប់​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​នៅ​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ 

ធ្វើសមទិន 12-10-2020

នៅ​ស្រុក​ឡុង​មី ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ នាយក​ដ្ឋាន​នីតិ​កម្ម​ និង​នា​យក​ដ្ឋាន​ ភូមិ​ភាគ​ III (គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​) បាន​ដឹក​នាំ សហកា​រជាមួយ​នឹង​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ រៀប​ចំ​សន្និ​សីទ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អប់​រំ​ច្បាប់​ដល់​អ្នក​តំ​ណា​ង​ជាកម្មា​ភិបាល​បម្រើ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ

Tag: សម្រេច​ចិត្ត​លេខ ៨៨/ ២០១៩ /QH ១៤ របស់​រដ្ឋ​សភា