លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "��������������������������������������������� Moderna"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្ហាញ​មុខ​មូល​និធិ​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩

បង្ហាញ​មុខ​មូល​និធិ​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ 

ធ្វើសមទិន 14-06-2021

(baodantoc.com.vn)-កាល​ពី​រាត្រី​ ថ្ងៃ​ទី ៥ ខែ​មិថុនា​ នៅ​រោង​មហោ​ស្រព​ធំ​ (ហា​ណូយ​) បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​នូវ​ពិធី​បង្ហាញ​មុខ​មូល​និធិ​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩។​

Tag: មាន​វ៉ាក់​សាំង​ Moderna, វ៉ាក់សាំង​ Sputnik V, COVAX Facility, AstraZeneca