លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​ លោក​ង៉ោហ៊ុង អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

បូក​សរុប​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​១​០​ឆ្នាំ​ កសាង​ខឿន​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​

បូក​សរុប​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​១​០​ឆ្នាំ​ កសាង​ខឿន​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ 

ធ្វើសមទិន 08-10-2019

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​ចាត់​តាំង​សន្និ​បាត​បូក​សរុប​បណ្តោះ​អា​សន្ន​១​០​ឆ្នាំ​កសាង​ខឿន​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ ដំណាក់​កាល​២​០​០​៩​-២​០​១​៩​។​

Tag: ​ លោក​ង៉ោហ៊ុង អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង

សុក​ត្រាំង​ បូក​សរុប​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​១​០​ឆ្នាំ​កសាង​ខឿន​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​

សុក​ត្រាំង​ បូក​សរុប​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​១​០​ឆ្នាំ​កសាង​ខឿន​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ 

ធ្វើសមទិន 14-10-2019

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ទើប​ចាត់​តាំង​សន្និ​បាត​បូក​សរុប​បណ្តោះ​អា​សន្ន​១​០​ឆ្នាំ​កសាង​ខឿន​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ ដំណាក់​កាល​២​០​០​៩​-២​០​១​៩​។​

Tag: លោក​ង៉ោហ៊ុង អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​