លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឯក​ឧត្តម នា​យ​ឧត្ដម​សេនីយ៍ សុខ​ផល"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្រុង​កឹង​ធើ ទទួល​គណៈ​ប្រតិ​ភូ​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ​នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា

ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្រុង​កឹង​ធើ ទទួល​គណៈ​ប្រតិ​ភូ​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ​នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា 

ធ្វើសមទិន 12-08-2019

គណៈ​ប្រតិ​ភូ​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ​នៃ​​ព្រះ​រា​ជា​ណាច​ក្រ​កម្ពុជា ដឹក​នាំ​ដោយ​ ឯក​ឧត្តម​​ នា​យ​ឧត្តម​សេនីយ៍​ សុខផល រដ្ឋ​លេ​ខា​ធិ​ការ​ ក្រ​សួង​ម​ហា​ផ្ទៃ​ មក​បំ​ពេញ​ទស្សន​កិច្ច​ ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​នឹង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្រុង​កឹង​ធើ។​

Tag: ឯក​ឧត្តម នា​យ​ឧត្ដម​សេនីយ៍ សុខ​ផល