លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ្នក​សរ​សេរ​អក្ខរាវិ​ចិត្"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​កាន់​តែ​សប្បាយ​រីក​រាយ​នៅ​កឹង​ធើ​

បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​កាន់​តែ​សប្បាយ​រីក​រាយ​នៅ​កឹង​ធើ​ 

ធ្វើសមទិន 17-01-2020

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ជិត​មក​នេះ​ មជ្ឈដ្ឋាន​យុវ​វ័យ​តែ​ងជ្រើស​រើស​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ទៅ​ទី​ឆ្ងាយ​ៗ​ក្នុង​កំ​ឡុង​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​វៀត​ណាម ដើម្បី​មានពេល​ឈប់​សម្រាក​ក្រោយ​ពីមួយ​ឆ្នាំ​ធ្វើ​ការ​នឿយ​ហត់​។

Tag: អ្នក​សរ​សេរ​អក្ខរាវិ​ចិត្