លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ប្រ​ធាន​កា​រិ​យា​ល័យ​នៃ​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​អាង​​យ៉ាង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភូមិ​ភាគ​ជា​ច្រើន​អនុ​វត្ត​សម្រេច​រួច​រាល់​ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ឆ្នាំ​២០១៩

ភូមិ​ភាគ​ជា​ច្រើន​អនុ​វត្ត​សម្រេច​រួច​រាល់​ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ឆ្នាំ​២០១៩ 

ធ្វើសមទិន 28-07-2019

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​យ័ញ​ភុក​ ប្រ​ធាន​គណៈ​ជនជា​តិ​ខេត្ត​កៀង​យ៉ាង​ ឱ្យ​ដឹ​ង​៖ ស្រុក​ ក្រុង​ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ បាន​រៀប​ចំ​រួច​ស្រេច​ម​ហា​សន្និ​​បាតតំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ឆ្នាំ​២០១៩។​

Tag: ប្រ​ធាន​កា​រិ​យា​ល័យ​នៃ​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​អាង​​យ៉ាង