លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​គឹមសាណា (ឈរ​ខាង​ឆ្វេង​)"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាព​ផ្លាស់​ថ្មី​នៅ​ភូមិ​ថ្មី​

ភាព​ផ្លាស់​ថ្មី​នៅ​ភូមិ​ថ្មី​ 

ធ្វើសមទិន 01-10-2019

យើង​ខ្ញុំ​មាន​ឱកាស​បាន​មក​កាន់​ភូមិ​ថ្មី​ ឃំុឡុង​សើុង ស្រុក​កូវង៉ាង ខេត្ត​ត្រាវិ​ញ បាន​ឃើញ​នូវ​ទិដ្ឋ​ភាព​របស់​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​រីក​រាយ​ ត្រៀម​រៀប​ចំ​អំ​ណរ​បុណ្យ​សែន​ដូន​តា។​ ឆ្នាំ​នេះ​ នៅ​ភូមិ​សុក​ថ្មី​ មាន​ផ្ទះ​ថ្មី​រឹង​មាំ​ជា​ច្រើន​ដែល​ជំនួស​ផ្ទះ​ចាស់​រខេករខាក​កាល​ពី​មុន​នេះ​ ដោយ​សារ​ ទម្រង់​បង្វែរ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ផលិត​ បាន​នាំ​មក​នូវ​ប្រ​សិ​ទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​ខ្ពស់​។​

Tag: បង​គឹមសាណា (ឈរ​ខាង​ឆ្វេង​)