លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​កា​រ​រត់ប្រ​ណាំង​នា​ទិវា​អេកូទេស​ចរ​ណ៍​ផុង​ដៀង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

មក​កា​ន់​តំ​បន់​”ដី​មាន​ជីជា​តិ​”ផុង​ដៀង​

មក​កា​ន់​តំ​បន់​”ដី​មាន​ជីជា​តិ​”ផុង​ដៀង​ 

ធ្វើសមទិន 08-10-2019

គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក​ផុង​ដៀង​ ទើប​ស​ហ​កា​រជា​មួយ​នឹង​មន្ទី​រ​វប្ប​ធម៌​កីឡា​និ​ង​ទេស​ចរណ៍​ក្រុង​កឹង​ធើ​ ចាត់​តាំង​ទិវា​អេកូទេស​ចរ​ណ៍​ផុង​ដៀង​ឆ្នាំ​២​០​១​៩​នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ទី​លាន​ស្រុក​ ផុង​ដៀង​។​

Tag: ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​កា​រ​រត់ប្រ​ណាំង​នា​ទិវា​អេកូទេស​ចរ​ណ៍​ផុង​ដៀង​