លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​ លោក​ឌោវ៉ាន់​ចៀន រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អង្កេត​ស្ថាន​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​  ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ទាំង​៥​៣​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​

អង្កេត​ស្ថាន​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ទាំង​៥​៣​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ 

ធ្វើសមទិន 21-10-2019

នៅ​ឃុំ​ស្វឹង​ក្វាង​ ស្រុក​ជីមហ្វា ខេត្ត​ត្វៀន​ក្វាន គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ សហ​កា​រជា​មួយ​អគ្គ​នា​យក​ដ្ឋាន​ស្ថិតិ​ បាន​រៀប​ចំ​បើ​ក​យុទ្ធ​នាការ​អង្កេត​ស្ថាន​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​របស់​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ទាំង​៥​៣​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​។​

Tag: ​ លោក​ឌោវ៉ាន់​ចៀន រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ