លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​ ផ្លូវ​តភ្ជាប់​ឃុំ​ នៅ​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​ឡុង​វិញ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ឡុង​វិញ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​

ឡុង​វិញ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ 

ធ្វើសមទិន 09-09-2019

ឡុង​វិញ​គឺ​ជា​ឃុំ​មួយ​នៅ​តំ​បន់​ឆ្ងាយ​ដាច់​ស្រ​យាល​ ហើយ​ក៏​ជាឃុំ​ប្រប​ឆ្នេរ​ស​មុទ្រ​ ឃុំ​កោះ​នៃ​ស្រុក​យ្វៀន​ហាយ ខេត្ត​ត្រា​វិញ ម្ល៉ោះ​ហើយ​មាន​ភាព​លំ​បាក​ច្រើន​ក្នុង​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​។​

Tag: ​ ផ្លូវ​តភ្ជាប់​ឃុំ​ នៅ​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​ឡុង​វិញ