លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ ត្រឹនប៊ិ​ញត្រុង ជូន​រង្វាន់​ដល់​អ្នក​និពន្ធ​ដែល​ឈ្នះ​រង្វាន់​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

១​៦​វិ​ធាន​ការ​ ដើម្បី​ឈ្នះ​រង្វាន់​ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ខាង​ច្នៃ​ប្រ​ឌិត​បច្ចេក​ទេស​ ត្រាវិ​ញលើ​កទី​ ៥​

១​៦​វិ​ធាន​ការ​ ដើម្បី​ឈ្នះ​រង្វាន់​ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ខាង​ច្នៃ​ប្រ​ឌិត​បច្ចេក​ទេស​ ត្រាវិ​ញលើ​កទី​ ៥​ 

ធ្វើសមទិន 08-10-2019

សហព័ន្ធ​បណ្ដាសមា​គម​វិ​ទ្យា​សាស្ត្រ​និង​បច្ចេក​ទេស​ខេត្ត​ត្រាវិ​ញ ទើប​បាន​រៀប​ចំ​ពិធី​បូក​សរុប​ និង​ជូន​រង្វាន់​ពិធី​ប្រ​ឡង​ច្នៃ​ប្រ​ឌិត​បច្ចេក​ ទេស​ត្រាវិ​ញលើ​កទី​៥​ ឆ្នាំ​២​០​១​៨​-២​០​១​៩​ ។​

Tag: លោក​ ត្រឹនប៊ិ​ញត្រុង ជូន​រង្វាន់​ដល់​អ្នក​និពន្ធ​ដែល​ឈ្នះ​រង្វាន់​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​