07/09/2020 - 16:21

ឧបត្ថម្ភ​ប្រាក់​សិក្សា​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២០-២០២១

(ក្រុង​កឹង​ធើ) គណៈ​ជន​ជាតិ​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​មាន​ផែន​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​ប្រាក់​សិក្សា​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២០-២០២១។​

តំ​ណា​ង​កាសែត​កឹង​ធើ ជូន​អំ​ណោយ​អា​ហា​រូប​ករ​ណ៍ដល់​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​សង្វាត​រៀន​សូត្រ​នៃ​សាលា​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ក្រុង​កឹង​ធើ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០។​

ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​១៥ ខែ​កញ្ញា​ដល់​ថ្ងៃ​១៥ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០២០ គណៈ​ជន​ជាតិ​ក្រុង​កឹង​ធើនឹង​ទទួល​លិខិត​ស្នើ​សុំ​ឧបត្ថម្ភ​ប្រាក់​សិក្សា​ចំ​ពោះ​សិស្ស​ និស្សិត​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ដែល​ឆ្លើយ​តប​នូវ​លក្ខ​ឋាន​ដូច​ត​ទៅ​៖ សិស្ស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​កំ​ពុង​រៀន​នៅ​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​វិជ្ជា​ជីវៈមធ្យម​សិក្សាជំ​នា​ញ ​(ប្រ​មូល​ផ្តុំ​) ក្នុង​និង​ក្រៅ​ក្រុង​ មាន​ឪ​ពុក​ម្តាយ​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ មាន​ឪ​ពុក​ឬ​ម្តាយ​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ មាន​បញ្ជី​គ្រួ​សារ​ស្នាក់​នៅ​ក្រុង​កឹង​ធើ គ្រួ​សារ​ឋិត​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ គ្រួ​សារ​គោ​លនយោ​បាយ ​(ជាកូន​របស់​យុទ្ធ​ជន​ពលី​ កូន​របស់​យុទ្ធ​ជនពិការ​ កូន​របស់​វីរ:កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ប្រ​ជា​ជន​ កូន​របស់​វីរពលកម្ម​) ។​ និស្សិត​កំ​ពុង​រៀន​តាម​ប្រ​ព័ន្ធ​សិក្សា​ធ្វើ​ការ​បណ្តើរ​ រៀន​បណ្តើរ​ មិន​ឋិត​ក្នុង​មុខ​សញ្ញា​ទទួល​ផល​គោល​នយោ​បាយ​នេះ​។​ និស្សិត​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ កំ​ពុង​រៀន​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ អនុមហា​វិទ្យា​ល័យ​ មាន​ឪ​ពុក​ម្តាយ​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ មាន​ឪ​ពុក​ ឬ​ម្តាយ​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ហើយ​ជាមុខ​សញ្ញា​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​មុខ​សញ្ញា​ដូច​ត​ទៅ​នេះ​៖ កូន​របស់​យុទ្ធ​ជន​ពលី​ កូន​របស់​យុទ្ធ​ជន​ពិ​ការ​ កូន​របស់​វីរ:កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ប្រ​ជា​ជន​ កូន​របស់​វីរពលកម្ម​ កំ​ពុង​រៀន​មហា​វិទ្យា​ល័យ ​(រៀប​រយ​) អនុមហា​វិទ្យា​ល័យ ​(រៀប​រយ​) ក្នុង​និង​ក្រៅ​ក្រុង​ មាន​បញ្ជី​គ្រួ​សារ​ស្នា​ក់នៅ​ក្រុង​កឹង​ធើ។​ និស្សិត​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ឋិត​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​ គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​ប​ន្ទាត់​ក្រ កំ​ពុង​រៀន​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ អនុមហា​វិទ្យា​ល័យ​មិន​ឋិត​ក្នុង​មុខ​សញ្ញា​ទទួល​ផល​គោ​លនយោ​បាយ​នេះ​ឡើយ​៕​

                                                                     ហា​ត្រេវ-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ