22/07/2019 - 09:21

លទ្ធ​ផល​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​​ណេះ​​ទូ​ទៅ​ជាតិ​ឆ្នាំ​​​ ​ ២​០១៩ ប្រ​កាស​អំ​ពី​ពិន្ទុ​រួម​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​គុណ​ភាព​បង្រៀន​និង​រៀន

​ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ទើប​ប្រ​កាស​លទ្ធ​ផ​ល​និង​ពិន្ទុ​រួម​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជាតិ​ឆ្នាំ២​០១៩​។ ការ​វិ​ភាគ​ពិន្ទុរួម​ឆ្នាំ​នេះ ​មាន​អ្នក​ជំ​នាញ​ជា​ច្រើន​ បាន​វាយ​តម្លៃ​ខ្ពស់​ទៅ​លើ​គុណ​ភាព​វិញ្ញា​សាប្រ​ឡង​ ដ្បិត​អី​​សម្រេច​បាន​ទាំង​ទិស​ដៅ​បែង​សម្រាប់​​ពិ​និត្យ​ផ្ដល់​សញ្ញាប័​ត្រ​​ មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ផង​ មាន​កម្រិត​នៃ​ការ​បែង​ចែក​ខ្ពស់​ដើម្បី​សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ​ងាយ​ស្រួល​ពិ​និត្យ​ជម្រើស​​​សិស្ស​ផង​។

បេក្ខ​សិស្ស​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ចូល​រួម​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជាតិ​ឆ្នាំ២០១៩​។​

យោង​តាម​ស្ថិតិ​របស់​ក្រសួ​ង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ពិន្ទុ​មធ្យម​នៃវិ​ញ្ញាសា​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​​ទូ​ទៅ​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៩​ គឺ​កើន​ជា​ង​ឆ្នាំមុ​ន​។​​ សឹង​រាល់​វិញ្ញា​សា​ដោយ​មាន​កម្រិត​ពិន្ទុ​មធ្យម​ចាប់​ពី​៥​-​៦​ពិន្ទុ​ ។ ដោយ​ឡែក​៣​វិញ្ញា​សា​ គឺ​ប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត​ ភា​សា​អង់​គ្លេស ​ជីវ​វិ​ទ្យា​ មាន​ពិន្ទុ​មធ្យម​គឺ​​ក្រោម​៥។​ ស​រុប​សន្លឹក​កិច្ច​ការ​បេក្ខ​ជន​ចំ​នួន​១.២៨៧​សន្លឹក​ ក្នុង​បណ្ដា​វិ​ញ្ញា​សា​ដែល​    ទ​ទួល​បាន​ពិន្ទុ​១០​ គឺ​វិញ្ញា​សា​សីល​ធម៌​ពល​រដ្ឋ​ មាន​ចំ​នួន​សិស្ស​ទទួ​ល​បាន​ពិន្ទុ​១០​ច្រើន​បំ​ផុត​ មាន​៧៨៤​សន្លឹក​ ឈរ​លេខ​២​គឺ​វិញ្ញា​សា​អង់​គ្លេស​ មាន​២៩៩​សន្លឹក​ និង​ឈរ​លេខ​៣​គឺ​វិញ្ញា​សាប្រ​​វត្តិ​សាស្រ្ត​មាន​៨០​សន្លឹក​។

 តាម​ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​អ្នក​ជំ​នាញ​ការ​មួយ​ចំ​នួន​ គំ​នូ​ស​តា​រាង​ពិន្ទុ​រួម​នៃ​វិញ្ញា​សា​ប្រ​ឡង​ សំ​ខាន់​គឺ​ផ្អៀង​ទៅ​ខាង​ស្តាំ​ជា​​មួយ​​ចំណុច​កំ​ពូល​ឋិត​នៅ​កម្រិត​ពី​៥-៦​ ប៉ុន្តែ​កម្រិត​ចោត​តា​រាង​​ពិន្ទុ​រួម​ខាង​ស្តាំ​ច្រើន​  ស្រប​គ្នាជា​មួយ​នឹង​ការ​បែង​ពិន្ទុ​ខ្ពស់​។ ការ​ដែល​វិញ្ញា​សា​សីល​ធម៌​ពល​រដ្ឋ​ មាន​ចំ​នួន​១០​ពិន្ទុ​ច្រើន​បំ​ផុត​ គឺ​ជា​រឿង​ធម្ម​តានិ​ង​ងាយ​យល់​ ដ្បិត​អី​ ខ្លឹមសារ​ចំ​ណេះដឹ​ង​ក្នុង​មុខ​វិជ្ជា​និង​វិញ្ញា​សា​ប្រ​ឡង​គឺ​ពាក់​ព័ន្ធ​ច្រើន​អំ​ពី​ជីវ​ភាព​ជាក់​ស្តែង​របស់​សិស្ស។​

 តាម​ការ​វិ​ភាគ​ពិន្ទុ​រួម​តាម​ប៉្លុក​ប្រ​ឡង​ប្រ​ពៃ​ណី​ កម្រិត​ពិន្ទុ​​មធ្យម​ភាគ​៣វិញ្ញា​សា​នៃ​ប្ល៉ុក​នី​មួយ​ៗ ឆ្នាំ​នេះ​គឺ​មាន​កម្រិត​ពិន្ទុ​ ពី​១៦-​១៨​។ ជាក់​ស្តែងប្លុក​A0​ ពិន្ទុ​មធ្យម​ភាគ​គឺ​១៧,៧៣ ស​រុប​​ពិន្ទុ​ដែល​មាន​ចំ​នួន​បេក្ខ​ជន​សម្រេច​បាន​ច្រើន​បំ​ផុត​គឺ​១៩,៥៥​។ ប្លុក​ A1 ពិន្ទុ​មធ្យម​ភាគ​គឺ​១៧,៣៩ ស​រុប​ពិន្ទុ​ដែល​មាន​ចំ​នួន​បេក្ខសិស្ស​សម្រេច​បាន​ច្រើន​បំ​ផុត​គឺ១៧,៧៥​។ ប្លុក ​B ពិន្ធុ​មធ្យម​ភាគ​គឺ​១៦,៨៥ ស​រុប​ពិន្ទុ​ដែល​មាន​ចំ​នួន​បេក្ខ​ជន​សម្រេច​បាន​ច្រើន​បំ​ផុត​គឺ​១៧,៨០​។ ប្លុក​ ​C ពិន្ទុម​ធ្យម​ភាគ​គឺ​១៥,៦៤ ស​រុប​ពិន្ទុ​ដែល​មាន​ចំ​នួន​បេក្ខ​ជន​សម្រេច​បាន​ច្រើន​បំ​ផុត​គឺ១​៥,៥០​។ កម្រិតពិ​ន្ទុ​មធ្យម​ភាគ​នៅ​ប្លុក ​D0 គឺ​១៥,៧៨ ស​រុប​ពិន្ទុ​ដែល​មាន​​ចំ​នួន​បេក្ខ​ជន​សម្រេច​បាន​ច្រើន​បំ​ផុត​គឺ១​៥។​

   ពិន្ទុ​រួម​នៅ​តាម​ប្លុក​ប្រ​ឡង​  សុទ្ធ​សឹង​ទេរ​ទៅ​ខាង​ស្ដាំ ​មាន​បេក្ខ​ជន​ប្រ​មាណ​៧៥​% ទ​ទួល​បាន​ពិន្ទុ​ចាប់​ពី​១៥​ឡើង​ទៅ។​ ពិន្ទុ​ចាប់​ពី​កម្រិត​២០ ​គំ​នូស​តា​រាង​មាន​ការ​បែង​ស្មើ​ពិន្ទុ​ចាប់​ពី​កម្រិត​២៤​ គឺ​គំ​នូស​តា​រាង​មាន​កម្រិត​ចោត​ច្រើន​៕    

                    យោង​តាម​៖ ទី​ភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម រែ​សម្រួល​៖ ថាច់​ធី​

 

ចែករំលែកអត្ថបទ