22/01/2024 - 16:02

សុក​ត្រាំង​ លំ​ហាត់​ហ្វឹក​ហ្វឺន​យោ​ធា​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​រៀប​ចំ​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​យោ​ធា​ដល់​សម​មិត្ត​៤៨នាក់ ដែល​ជា​កម្មា​ភិបាល​នៃ​ប៉ុស្ដិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ កង​នា​វា​ចរ​លេខ​២​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ និង​ការិ​យា​ល័យ​ស្ថាប័ន​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​ ដើម្បី​ត្រៀម​លក្ខណៈ​សម្រាប់​ភារ​កិច្ច​ហ្វឹក​ហាត់​ប្រ​យុទ្ធ​ឆ្នាំ​២០២៤។​

​ ហ្វឹក​ហាត់​ខ្លឹម​សារ​និង​វិធី​សាស្រ្ត​តាម​រយៈ​គម្រោង​មេ​រៀន​របស់​ប្រ​ធាន​ប៉ុស្តិ៍​
និងប្រធានកងនាវាចរ។

វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រៀប​ចំ​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៣​ថ្ងៃ​ ដោយ​មាន​ខ្លឹម​សារ​ដូច​ជា៖ ណែ​នាំ​នូវ​ខ្លឹម​សារ​មួយ​ចំ​នួន​ពី​ការ​ងារ​ធ្វើ​សេនា​ធិការ​ហ្វឹក​ហាត់ យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ប្រ​ភេទ​ទ័ព​រួប​រួម​ យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ការ​ពារប្រ​ទេស​ បទ​បញ្ជា​ លំ​ហាត់​ប្រាណ​ កីឡា ។ល។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ សំ​ដៅ​ជួយ​ដល់​សម​មិត្ត​ដែល​ចូល​រួម​ លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​អនុវត្ត​ការ​ងារ​ធ្វើ​សេនា​ធិការ​ហ្វឹក​ហាត់; រៀប​ចំ​និង​អនុវត្ត​វិធាន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បច្ចេក​ទេស យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ប្រ​យុទ្ធ​ ធ្វើ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ហ្វឹក​ហាត់​ប្រ​យុទ្ធ​ឆ្នាំ​២០២៤ ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ភារ​កិច្ច​ ការ​ងារ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ថ្មី៕

​                        លីធាន​ - ពេជ្រ​សឿន​

ចែករំលែកអត្ថបទ