05/06/2023 - 11:02

ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​អធិប​តេយ្យ បូរណ​ភាព​ទឹក​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំដែន​ជាតិ​ដល់​សិស្សា​នុសិស្ស​

កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ឃុំ​ឡាយ​ហ្វា សាលា​បឋម​សិក្សា​និង​អនុវិទ្យា​ល័យ​ឡាយ​ហ្វា ទីរួម​ខេត្ត​វិញ​ចូវ​ ទើប​រៀប​ចំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​អធិប​តេយ្យ បូរណ​ភាព​ទឹក​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំដែន​ជាតិ​ដល់​សិស្សា​នុសិស្ស។

ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ។

នៅ​ទីនេះ​ កម្មាភិ​បាល​ការ​ពារ​ព្រំដែន​បាន​ឧទ្ទេស​នាម​អំ​ពី​បញ្ហា​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ដល់​អធិប​តេយ្យ បូរណភាព​ទឹក​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំ​ដែន​ជាតិ​ ខ្សែ​បន្ទាត់​ព្រំដែន​ បង្គោល​ព្រំ​ដែន​ ដូច​៖ ច្បាប់​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​វៀត​ណាម​; បទ​បញ្ជា​លេខ​ ០១/CT-TTg ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ៩ ខែ​មក​រា ឆ្នាំ​ ២០១៥ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ “ស្តី​ពី​ការ​រៀប​ចំ​ចលនា​ទូទាំង​ប្រជា​ជន​ចូល​រួម​ការ​ពារ​អធិប​តេយ្យ បូរណ​ភាព​ទឹក​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំ​ដែន​ជាតិ​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ថ្មី​”; រាល់​បទ​ដ្ឋាន​គតិ​យុត្តិ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ដល់​ខ្សែ​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​ និង​បង្គោល​ព្រំ​ដែន​; ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​យុវ​ជន​ជំ​នាន់​ក្រោយ​ ពិសេស​គឺ​ប្អូន​ៗសិស្សា​នុសិស្ស​ ក្នុង​ការ​កសាង​និង​ការ​ពារ​ខ្សែ​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​ បង្គោល​ព្រំ​ដែន​ កិច្ច​ការ​កសាង​គ្រប់​គ្រង​ និង​ការ​ពារ​អធិប​តេយ្យ បូរណ​ភាព​ទឹក​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំដែន​ជាតិ។ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ សំ​ដៅ​ជួយ​សិស្សា​នុសិស្ស​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​អំ​ពី​គោល​មាគ៌ា គោល​ការណ៍​ ទស្សនៈ​របស់​បក្ស​ គោល​នយោ​បាយ​ ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​ ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ដល់​អធិប​តេយ្យ បូរណ​ភាព​ទឹក​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំដែន​ជាតិ​ ក៏​ដូច​ជា​តួនាទី​និង​អត្ថ​ន័យ​នៃ​ការ​គ្រប់​គ្រង​និង​ការ​ពារ​អធិប​តេយ្យ បូរណ​ភាព​ទឹក​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំដែន​ជាតិ​៕

                  យ្វី​អាញ-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ