Kết quả tìm kiếm cho "Bôi đen hình ảnh đất nước"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam

Bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam 

Cập Nhật 29-01-2011

 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội, 1945. Ảnh: TƯ LIỆUCách nay vừa tròn thế kỷ (1911) trong bối cảnh lịch sử các phong trào yêu nước bị khủng hoảng về đường lối đấu tranh dẫn đến thất bại, cả dân tộc đang chìm trong cảnh bị áp bức, lầm than dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, người thanh niên Nguyễn Tất Thành - Bác Hồ của chúng ta - quyết định rời đất nước mong tìm ra một lối thoát cho dân tộc từ việc tìm hiểu tình hình xã hội ở chính các nước thực dân.

Không thể xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới, hội nhập quốc tế

Không thể xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới, hội nhập quốc tế 

Cập Nhật 19-11-2018

Hơn 30 năm qua kể từ khi Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới (từ năm 1986 đến nay), nhìn tổng thể, công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Tag: Xuyên tạc, Bôi đen hình ảnh đất nước, Hội nhập quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam, Liên Xô, Chương trình 135