Phát triển sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2018, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở các xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện của TP Cần Thơ phát triển rộng khắp