លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "e-Learning ថ្នាក់ខេត្ត"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពិធីបូកសរុបឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

ពិធីបូកសរុបឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ 

ធ្វើសមទិន 12-06-2017

សាលាមធ្យមសិក្សាបំពេញវិជ្ជាបាលីណាមបូ មានបុគ្គលិក គ្រូបង្រៀន ២៤រូប ចុះឈ្មោះអនុវត្តភារកិច្ច " ម្ចាស់ការសកម្ម ផ្លាស់ថ្មីការគ្រប់គ្រង អប់រំនិងសកម្មភាពបង្រៀន";

Tag: e-Learning ថ្នាក់ខេត្ត